BOZP

Policy Brief VÚBP - Právní úprava agenturního zaměstnání

  • Zveřejněno: 17.07.2022
Problematika agenturního zaměstnávání je stále aktuální v podmínkách ČR a je nutné ji blíže ošetřit, vymezit a specifikovat také v právní rovině, aby v konečném důsledku byla odpovídajícím způsobem zajištěna bezpečnost práce těchto zaměstnanců.

Bezpečnost práce při chovu skotu

  • Zveřejněno: 13.06.2022
Z kontrolních činností provedených Státním úřadem inspekce práce u kontrolovaných osob bylo zjištěno, že v odvětví A – Zemědělství, lesnictví, rybářství (podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE) se v roce 2021 stalo celkem 2 121 pracovních úrazů osob. Co se týče četnosti pracovních úrazů na 100 pojištěnců pracujících v daném odvětví, je toto nejrizikovějším odvětvím ze všech.

Bezpečnost práce dobrovolníků

  • Zveřejněno: 25.05.2022
Jak zajistit BOZP dobrovolníkům? Organizace využívaly pomoci dobrovolníků například v období nedávného nouzového stavu v souvislosti s pandemií covid-19 nebo nyní v případě pomoci Ukrajině. Problematiku upravuje zákon o dobrovolnické službě, kde se uvádí, že pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použijí přiměřeně pracovněprávní předpisy.

Dotazník Evropské agentury pro BOZP

  • Zveřejněno: 25.04.2022
Agentura EU-OSHA se neustále snaží zlepšovat činnost spočívající v propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vaše připomínky a návrhy mohou pomoci vykonávat ji ještě lépe.

Policy Brief VÚBP - Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik

  • Zveřejněno: 23.04.2022
Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik.