Pracovněprávní vztahy

Sexuální obtěžování z pohledu českého práva

  • Zveřejněno: 08.10.2016

V českém právním řádu je úprava ochrany lidských práv a svobod zakotvena v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku, a to zejména v článcích 7, 10 a 13. Článek 7 uvádí jen obecné pravidlo, že ,,nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena“ a omezena může být ,,jen v případech stanovených zákonem“.

Sexuální obtěžování na pracovišti

  • Zveřejněno: 24.09.2016

Sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Předsmluvní jednání

  • Zveřejněno: 25.08.2016

V souvislosti s přijetím nové úpravy občanského práva se do pracovněprávních vztahů dostávají přes subsidiární použití občanského zákoníku některé nové právní postupy a instituty. Nová právní úprava sice platí od roku 2014, ale považuji za důležité upozornit na jeden z nových institutů, jehož uplatnitelnost možná unikla pozornosti, a to předsmluvní odpovědnost.

Překážky v práci

  • Zveřejněno: 08.08.2016

Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.