Pracovněprávní vztahy

Doby a lhůty v pracovněprávních vztazích

  • Zveřejněno: 25.10.2016

Sledování běhu času je v pracovněprávních vztazích důležité, protože uplynutí časového úseku může způsobit vznik, změnu nebo zánik práv a povinností.

Občanský zákoník rozlišuje časové úseky na doby a lhůty a stanoví pro ně tato pravidla.

Agenturní zaměstnávání

  • Zveřejněno: 25.10.2016

Agenturní zaměstnávání je třeba vnímat jako jeden ze způsobů zprostředkování zaměstnání. Podstatou je třístranný vztah, a to mezi agenturou práce, která má k tomu příslušné povolení Ministerstva práce a sociálních věcí, a zaměstnancem, který uzavírá pracovní smlouvu s agenturou s tím, že jej agentura bude přidělovat k dočasnému výkonu práce u uživatele (agentura se zavazuje zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele zajistit)  a mezi agenturou práce a uživatelem (klientem agentury), který poptává na trhu práce zaměstnance k určitému výkonu práce.

Sexuální obtěžování z pohledu českého práva

  • Zveřejněno: 08.10.2016

V českém právním řádu je úprava ochrany lidských práv a svobod zakotvena v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku, a to zejména v článcích 7, 10 a 13. Článek 7 uvádí jen obecné pravidlo, že ,,nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena“ a omezena může být ,,jen v případech stanovených zákonem“.

Sexuální obtěžování na pracovišti

  • Zveřejněno: 24.09.2016

Sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Předsmluvní jednání

  • Zveřejněno: 25.08.2016

V souvislosti s přijetím nové úpravy občanského práva se do pracovněprávních vztahů dostávají přes subsidiární použití občanského zákoníku některé nové právní postupy a instituty. Nová právní úprava sice platí od roku 2014, ale považuji za důležité upozornit na jeden z nových institutů, jehož uplatnitelnost možná unikla pozornosti, a to předsmluvní odpovědnost.