Kolektivní vyjednávání

Vysílání pracovníků: Komise diskutuje o připomínkách předložených národními parlamenty

  • Zveřejněno: 21.07.2016

Navrhovaná směrnice týkající se vysílání pracovníků neporušuje zásadu subsidiarity.

Evropští komisaři přijali sdělení, které se týká přezkumu jejich návrhu revidované směrnice o vysílání pracovníků v rámci mechanismu pro kontrolu subsidiarity, který v květnu aktivovalo několik členských států. Po důkladném zvážení svých hledisek došla Komise k závěru, že uvedený návrh revidované směrnice není v rozporu se zásadou subsidiarity.

Kolektivní smlouvy vyššího stupně musí být respektovány

  • Zveřejněno: 09.04.2015

Zaměstnanci akciové společnosti ZEPO Bohuslavice se obrátili na Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR s žádostí o pomoc v jejich snaze, aby byla dodržována ustanovení Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené mezi Zemědělským svazem ČR, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR na rok 2015. 
 

Kolektivní smlouvy vyššího stupně závazné pro další zaměstnavatele

  • Zveřejněno: 25.11.2014

Kolektivní smlouvy vyššího stupně uvedené na stránkách MPSV jsou závazné pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností, a to od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, s výjimkou zaměstnavatele:

  1. na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs,
  2. který k tomuto dni zaměstnává více než 50% fyzických osob se zdravotním postižením,
  3. který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců,
  4. u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo
  5. pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.

Kolektivní smlouvy vyššího stupně uložené na MPSV od 1.1.2007

  • Zveřejněno: 25.11.2014

Od 1. 1. 2007 jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejichž uložení bylo oznámeno formou Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, v souladu s ustanovením § 9 odst. zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, zpřístupněny na internetových stránkách ministerstva.

Kolektivní smlouvy vyššího stupně a jejich dodatky uložené před tímto datem je možné získat na základě žádosti. V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem činí poplatek za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy vyššího stupně 10 Kč za každou i započatou stranu.

Zdroj: MPSV

Kolektivní smlouvy

  • Zveřejněno: 25.11.2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA A VNITŘNÍ PŘEDPIS

Kolektivní smlouva upravuje práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží. V ustanoveních obsahujících závazky, ze kterých v souladu s právními předpisy vznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, nebo z nichž vyplývají pro zaměstnance určitá práva a povinnosti, je kolektivní smlouva normativní povahy (pramenem práva). Ostatní závazky, zpravidla upravující kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, z nichž nevznikají zaměstnancům nároky, práva nebo povinnosti jsou závazky smluvní povahy.

Předmět úpravy závazků v kolektivních smlouvách vyplývá zejména z příslušnýc…