Musí zaměstnavatel nyní mít lékaře pracovnělékařských služeb a jak je to se vstupními prohlídkami?

  • Zveřejněno: 25.01.2023
  • Autor: Na dotaz odpovědělo Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství Ministerstva zdravotnictví.

V návaznosti na novelu vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče č. 452/2022 Sb., kde pro zaměstnavatele pracovníků zařazených do kategorie 1, 2 není stanovena povinnost periodických pracovnělékařských prohlídek a lékařského dohledu na pracovištích zaměstnavatele, mám 2 dotazy: 1) platí nadále povinnost zaměstnavatele (kat. 1 a 2) mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovně lékařských služeb? 2) Změnily se nějak povinnosti zaměstnavatele v oblasti vstupních lékařských prohlídek?

Vyhláškou č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., která je účinná od 1. 1. 2023, došlo mimo jiné ke změně stanovení periodických pracovnělékařských prohlídek. Nově změna umožňuje fakultativní (nepovinný) přístup k periodickým prohlídkám u nerizikových prací, tzn. práce kategorie 1 a 2. Výjimku tvoří práce v profesním riziku a práce, u nichž jsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, jak je uvedeno v příloze vyhlášky. Zaměstnavatel však stále může rozhodnout, že prohlídky i u těchto nerizikových prací zachová a i zaměstnanec má možnost tyto prohlídky vyžadovat. Změnou tedy došlo u nerizikových prací k úpravě povinného provádění pracovnělékařských prohlídek na jejich dobrovolnou formu provádění. Výše popsané úpravy se však netýkají vstupních pracovnělékařských prohlídek, ale výhradně periodických. Vstupní pracovnělékařské prohlídky nejsou změnou dotčeny.

Co se týče dohledu na pracovišti, pak od ledna platí, že dohled na nerizikových pracovištích není povinný, ale pokud ho zaměstnavatel vykonávat chce, tak smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb mít musí. V opačném případě smlouvu s poskytovatelem PLS mít nemusí.

  • Zdroj: BOZPinfo