Stal se ti v práci úraz?

  • Zveřejněno: 28.12.2017

Co dělat v rámci pracovního pořádku? Jaká jsou práva a povinnosti? Kdo ti pomůže? 

  • úraz bezodkladně nahlásit přímému nadřízenému
  • každý úraz neprodleně s nadřízeným zapsat do Knihy úrazů
  • úraz s pracovní neschopností delší 3 dnů - zaměstnavatel sepíše se zraněným Záznam o úrazu
  • zaměstnavateL je povinen objasnit příčiny a okolnosti úrazu a pracovní úraz odškodnit. Náhradu mzdy vyplácet měsíčně je povinnost ze zákona
  • v případě pracovního úrazu nebo i nemoci z povolání má zaměstnanec nárok nejen na odškodné, ale po ukončení léčby i na tzv.bolestné (ohodnoceni vystavuje ošetřující lékař) a v případě trvalých následků je nárok také na náhradu z titulu ztížení společenského uplatnění a na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, připadně i na náhradu věcné škody
  • po ukončeni léčby má zaměstnavatel právo (v určitých případech i povinnost) vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku. Následně zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci odpovidající jeho zdravotnímu stavu, a to i bez souhlasu zaměstnance. V případě rozdílu mzdy má zarněstnanec právo na náhradu za ztrátu na výdělku, která kompenzuje rozdíl mezi výdělkem před a po úrazu
  • pokud není možno zaměstnance převést na jinou odpovídající práci, dojde k rozvázání pracovního poměru (ne dohodou) a zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku jeho průměrného výdělku a dále na rentu, která mu kompenzuje sníženou výdělečnou schopnost zaviněnou pracovním úrazem
  • Pokud zaměstnavatel pracovní úraz neuzná, a trvá na svém, nebo jej nechce uznat přislušná pojišťovna, lze tento problém řešit jen soudní cestou, zaměstnanec může podat žalobu pouze na zaměstnavatele!!!
  • Zdroj: oskovo.cz, Kovák