První pomoc

 • Zveřejněno: 20.03.2015
 • Autor: oi
Školení v oblasti první předlékařské pomoci. Věříme, že vám tyto stránky pomůžou zorientovat se v problematice první pomoci a jednou třeba i zachránit lidský život.
 
Obsah:
1. POSTUP U AKUTNÍ PŘÍHODY
2. ÚKONY ZACHRAŇUJÍCÍ ŽIVOT
3. KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE
4. PŘIVOLÁNÍ RYCHLÉ ZDRAVOTNICKÉ POMOCI
5. DUŠENÍ
6. BEZVĚDOMÍ
7. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM
8. POPÁLENINY A OPAŘENÍ
9. PORANĚNÍ PÁTEŘE
 
 

1. POSTUP U AKUTNÍ PŘÍHODY

HLAVNÍ ZÁSADY

Hlavní zásadou je:

 1. poskytnout první pomoc všem poraněným
 2. záchrana života
 3. zabránit zhoršení stavu postiženého
 4. zajistit podmínky pro jeho odborné ošetření

DOSAŽENÍ CÍLŮ

Těchto cílů bude nelépe dosaženo za těchto podmínek:

 1. rozhodným a klidným chováním
 2. rychlým posouzením situace postiženého
 3. zjištěním všech dostupných informací o nehodě
 4. okamžitým poskytnutím pomoci dle možností a znalostí zachránce
 5. zajištěním odborného lékařského ošetření
 6. zachránce nesmí svou činností ohrozit své zdraví

2. ÚKONY ZACHRAŇUJÍCÍ ŽIVOT

 A - airway

A - airway - zajištění průchodnosti dýchacích cest

 1. poloha těla
 2. vyčištění dutiny ústní
 3. zabránění "zapadnutí" jazyka - poloha hlavy nejlépe v záklonu, předsunutí dolní čelisti

B - breathing

B - breathing - dýchání - zjistit, dýchá-li postižený spontánně a eventuálně poskytnout umělé dýchání

 1. dýchání z úst do úst
 2. dýchání z úst do nosu
 3. dýchání pomocí ambuvaku

C - circulation

C - circulation - krevní oběh - zjistit, nedošlo-li k tzv. zástavě oběhu (stav, kdy v těle v důsledku selhání srdeční činnosti nedochází k proudění krve)

Při zástavě srdeční činnosti započít nepřímou srdeční masáž - rytmické stlačování hrudníku v oblasti dolní poloviny hrudní kosti.

POZOR: je-li zástava oběhu často bývá i zástava dechu, proto je nutné provádět umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž současně - tzv.kardiopulmonální resuscitaci.

3. KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

 
 1. zajištění průchodnosti dýchacích cest
 2. provést 2 vdechy (z úst do úst či nosu či ambuvakem)
 3. 15 stlačení hrudníku - nepřímá srdeční masáž
 4. pokračovat v umělém dýchání a kompresích hrudníku v poměru 2 vdechy x 15 stlačení

Správný postoj při masáži srdce

 

Resuscitace dítěte do 8 let

 


Resuscitace kojence


Místo pro nepřímou masáž srdce

Tuto činnost provádíme dokud

 • se neobnoví spontánní dech a srdeční činnost
 • nepřijede lékařská pomoc

RESUSCITACE

 1. hmatný tep na krční tepně při každém stlačení
 2. díky zlepšenému okysličení krve ustupuje namodralé zbarvení úst a periferních částí těla postiženého tzv. cyanóza

4. PŘIVOLÁNÍ RYCHLÉ ZDRAVOTNICKÉ POMOCI

 1. sdělit vaše telefonní číslo, jméno
 2. sdělit přesnou lokalizaci nehody, adresu, eventuálně orientační body
 3. informace o druhu a závažnosti příhody, např. dopravní nehoda, počet zraněných
 4. potřeba speciální techniky sloužící k vyproštění raněných ...
 5. počet poraněných, věk, charakteristika a závažnost poranění

Telefony

 • integrovaný záchranný systém - 112
 • záchranná služba - 155
 • policie - 158
 • požární ochrana - 150

5. DUŠENÍ

život ohrožující stav, kdy dochází k nedostatku kyslíku ve tkáních

Příčiny:

 1. stavy ovlivňující dýchací cesty a plíce postiženého
  • ucpání dýchacích cest - zapadlý kořen jazyka, zvratky, cizí předměty, otok hrdla
  • tekutina v dýchacích cestách - tonutí, krvácení
  • stlačení průdušnice způsobené škrcením
  • stlačení hrudníku - závaly, sevření v davu
  • poranění plic, hrudní stěny
 2. stavy ovlivňující mozek nebo nervovou soustavu řídící dýchání
  • poranění elektrickým proudem
  • otravy
  • ochrnutí způsobené zhoršeným prokrvením mozku nebo poraněním míchy
   
 3. stavy ovlivňující množství kyslíku v krvi
  • nedostatečný obsah kyslíku ve vzduchu - šachty, tunely
  • prudké změny atmosférického tlaku - velké výšky v letadle, potápění
 4. stavy bránící využití kyslíku v těle a tkáních
  • otravy oxidem uhelnatým - změně vazebné schopnosti hemoglobinu
  • otravy kyanidem

Příznaky

 1. subjektivní - obtížné dýchání, zrychlení a prohloubení dýchání, neklid, úzkost, kašel
 2. objektivní
  • změny charakteru a frekvence dýchání,
  • namodralé zbarvení rtů, sliznic, lůžek nehtů - tzv. cyanóza
  • poruchy vědomí

Cíl a postup

Cíl: snaha o obnovení a udržení dýchání buď spontánního či pomocí umělé plicní ventilace

 
Postup
 1. snaha o zjištění příčiny poruchy dýchání
 2. vyčištění dutiny ústní
 3. záklon hlavy
 4. zahájení dýchání z úst do úst , či do nosu či ambuvakem
 5. při zástavě oběhu zahájit nepřímou srdeční masáž

6. BEZVĚDOMÍ

 
 • Vědomí - stav, kdy je člověk schopen reagovat na vnější i vnitřní podněty
 • Bezvědomí je tedy porucha této schopnosti, která je přímo úměrná stupni poškození.
 • Posouzení hloubky bezvědomí - Glasgowské schéma = zhodnocení reakce očí, pohybu a řeči

PŘÍČINY

 1. poranění hlavy
 2. nedokrevností mozku při srdečních onemocněních, krvácení, nedokrevnosti mozku
 3. otravy
 4. epileptický záchvat = porucha elektrické aktivity mozku
 5. dušení, tonutí
 6. metabolický rozvrat (rozvrat vnitřního prostředí např. při cukrovce)

CÍL

 1. zjištění a zajištění základních životních funkcí
 2. zjištění příčiny poruchy vědomí
 3. zjištění okolností provázející tento stav (krvácení, onemocnění pacienta, otrava, úraz)
 4. zajištění správné polohy nemocného
  • stabilizovaná poloha
  • poloha vleže na zádech
 5. prevence šokového stavu
 6. zajištění zdravotnické pomoci
 

UPOZORNĚNÍ

POZOR:

 1. nepodávat nic ústy - hrozí vniknutí do dýchacích cest
 2. nenechávat postiženého bez dozoru
 3. stálá kontrola životních funkcí

7. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Průchod elektrického proudu tělem může způsobit těžká poranění až smrt.

PŘÍČINY

 1. úraz elektrickým proudem o nízkém i vysokém napětí
 2. poranění bleskem

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PORANĚNÍ

 1. výše napětí
  • tepelné poranění s koagulací bílkovin
  • destrukce tkání polarizačním efektem protékajícího proudu
 2. typ proudu
  • nízké napětí - střídavý proud 3x nebezpečnější než stejnosměrný
  • vysoké napětí - oba typy proudu smrtící účinek
 3. odpor tkání
  • určuje průtok proudu
  • faktory - tloušťka kůže, čistota, vlhkost
  • odpor kůže - větší = hlubší je lokální postižení
  • menší = větší systémové postižení
 4. doba kontaktu - čím delší, tím větší postižení
 5. vodivost tkání - odpor vzrůstá v pořadí
  • nervy, cévy
  • volné tekutiny v tělních dutinách
  • svaly, šlachy, tuk
  • kosti
  • popálení kůže různého stupně
  • otok tkáně
  • spasmus a trombóza tepen a žil

CELKOVĚ POSTIŽENÍ

 1. zástava dechu - křeč dýchacího svalstva
 2. zástava oběhu - fibrilace komor - porucha srdečního rytmu
 3. ledvinné postižení - selhání ledvin
  • špatného prokrvení
  • poškození myoglobinem
 4. neurologické komplikace
  • poruchám nervů (časné i pozdní)
  • poranění mozku a míchy
 5. poškození orgánů - zažívací trakt - atonie - neprůchodnost - nekrózy jater, slinivky ...

CÍL

 1. přerušení působení proudu - vypnutí zdroje, odsun nemocného ...
 2. u postiženého v bezvědomí zajistit životní funkce - dýchání, oběh
 3. ošetřit popáleniny
 4. protišoková opatření - klid, teplo, zmírnění bolesti
 5. zajištění zdravotnické pomoci

8. POPÁLENINY A OPAŘENÍ

= poranění vznikající působením

 1. extrémních teplot
 2. chemikáliemi
 3. působením radiace

Příčiny:

 1. suché teplo - cigareta, plameny, horké spotřebiče, tření
 2. opařeniny - pára, horká tekutina či tuk
 3. poleptání - chemikálie a čistící prostředky
 4. elektrickou energií - elektrický proud, blesk
 5. radiací - odraženým světlem (oči), radioaktivními látkami

HODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI

 1. ROZSAH - čím větší je rozsah popálenin, tím horší stav a pravděpodobnost celkových komplikací (šok, dehydratace…)

  pravidlo "9" - 9%
  • hlava
  • horní končetina
  • stehno
  • horní část hrudi
  • bérec a noha
  • břicho
  • horní část zad
  • 1% - dlaň
 2. HLOUBKA - stupeň postižení tkáně
  1. I. stupně
   • postižení povrchu kůže
   • zarudnutí , bolest
   • hojí se bez defektu
  2. II. stupně
   • postižení kůže i podkoží
   • bolestivost, tvorba puchýřů
   • nebezpečí infekce, nutné odborné ošetření
  3. III. stupně
   • všechny vrstvy kůže i podkoží
   • vzniká až zuhelnatění, nemusí bolet !!!
   • nutné ošetření na specializ. pracovišti oddělení popálenin

CÍL

 1. omezit působení tepla
 2. zabránit infekci - zejména u stupně II a III
 3. zmírnit bolest
 4. bojovat proti šoku - tekutiny
 5. zajistit odborné ošetření

PRVNÍ POMOC

 1. I. stupeň
  • ochlazení poraněného místa (proudem studené vody, led)
  • sterilně krýt ránu
  • odborné ošetření
 2. II.stupeň
  • ochlazení - není-li otevřená krvácející rána
  • sterilní krytí
  • odborné ošetření
 3. III. stupeň
  • znehybnění končetiny
  • sterilní krytí
  • protišoková opatření (klid, teplo, tišení bolesti)
  • péče o životní funkce
  • transport do nemocnice

UPOZORNĚNÍ

 1. nestrhávejte přiškvařenou látku ani jiné předměty
 2. nezasypávejte popálenou plochu
 3. nevtírejte do ní olej ani mast

9. PORANĚNÍ PÁTEŘE

- závažné poranění, protože může být komplikováno poraněním míchy

Mechanizmy úrazu:

 1. přímé - dopravní nehody, pád předmětu na páteř, pád z výšky
 2. nepřímé - prudká změna polohy (i poškození vazů, svalů, nervů)

Příznaky:

 1. silné bolesti
 2. porucha ve schopnosti ovládat a cítit končetiny

Cíl:

 1. zabránit dalšímu poškození páteře nebo míchy
 2. zajistit odbornou pomoc
 

POSTUP

 1. zajištění životně důležitých funkcí (dech a oběh)
 2. zajištění polohy - nejlépe v pozici v jaké jsme postiženého našli (prioritu má zajištění životních funkcí) !!!
 3. snaha o fixaci polohy hlavy - krční límec, opory, fixace rukama
 4. při zvracení - uložit do stabilizované polohy
 5. při transportu - nosítka s tvrdým podkladem (prkno,dveře…)
 6. protišoková opatření (klid, teplo, kontakt s nemocným)

10. ZLOMENINY

- jde o poruchu celistvosti kosti

Dělení:

 1. zavřené - není porucha kožního krytu
 2. otevřené
  • kůže nad místem poranění je porušená
  • kost se dostává do kontaktu s povrchem těla
  • dochází i ke krvácení
  • POZOR - velké riziko infekce !!!
 3. dle mechanizmu úrazu
  • přímé
  • podélné
  • šikmé
  • spirální
 4. dle postavení úlomků
  • s posunem
  • bez posunu

Příznaky:

 1. bolestivost
 2. porucha hybnosti
 3. otok
 4. modřina (hematom)
 5. deformace končetiny

PRVNÍ POMOC

 • znehybnění končetiny dlahami a vypodložením oblasti kloubů, fixace dlahy
 • u horních končetin fixace paže v závěsu (šátek, šála)
 • u otevřených zlomenin sterilní krytí rány
 • zajištění odborného ošetření

POZOR:

 • poraněnou částí nehýbejte
 • nevracejte končetiny do správného postavení

11. RÁNY A KRVÁCENÍ

Druhy ran:

 1. řezné
 2. tržné
 3. bodné
 4. střelné
 5. zhmožděné

Druhy krvácení:

 1. tepenné
 2. žilní
 3. kapilární

PŘÍZNAKY

Příznaky krvácení:

 • krev vytéká eventuálně vystřikuje z rány
 • následkem krvácení - ztráta krve s rozvojem šokového stavu

Příznaky šoku:

 • slabost, závratě
 • bledý obličej, rty a spojivky
 • vlhká, studená kůže
 • rychlý, slabý puls na velkých tepnách
 • neklid, apatie
 • žízeň
 • postupná ztráta vědomí - bezvědomí

CÍL

 • zastavit krvácení
  • krytí rány
  • tlakový obvaz
  • tlakové body
  • zdvihnutím končetiny
  • škrtidla
 • sterilní krytí ke snížení rizika infekce
 • neodstraňovat předměty zející z rány
 • zajištění odborného ošetření

12. CIZÍ TĚLESA V OKU

Nebezpečí:

 1. průnik tělesa do oční bulvy - vnitřním poškození a ztráta zraku
 2. zánětlivá reakce

POZOR: nikdy neodstraňovat těleso

 1. je-li umístěno v barevné části oka (duhovka, zornice)
 2. je-li zaklíněno v oční bulvě

Příznaky:

 • oko je bolestivé, svědí
 • porucha visu
 • slzení a zarudnutí

OŠETŘENÍ

 • těleso v barevné části oka či zaklíněné - neodstraňovat !!!
  • sterilní krytí
  • dopravit postiženého k očnímu lékaři
 • viditelné, nezaklíněné tělísko
  • výplach oka (očními kapkami, sterilní roztok)
  • odstranění navlhčeným kapesníkem, tamponkem

POLEPTÁNÍ

poškození povrchu oka s následnou tvorbou jizev a poruchou zraku.

Ošetření:

 1. proudem vody vypláchneme oko tak, aby voda stékala směrem k tváři
 2. nutné chránit zdravé oko
 3. krytí oka
 4. transport k odbornému ošetření

13. POKOUSÁNÍ A BODNUTÍ HMYZEM

U nás

 • lehčího rázu a neznamená ohrožení zdraví

V zahraničí

 • dobré znát jedovaté živočichy a hmyz
 • zjistit informace o protilátkách a léčení

POZOR - nebezpečí alergické reakce i na malé kousnutí či štípnutí

ZVÍŘECÍ KOUSNUTÍ

 • pokousání psem, kočkou či koněm - nutné lékařské ošetření
 • riziko infekce
 • vhodná protitetanová injekce u neočkovaných osob
 • ošetření rány - desinfekce, sterilní krytí
 • odborné ošetření

U poranění neznámým zvířetem je vždy nutné odborné lékařské vyšetření, může být zapotřebí očkování proti vzteklině !!!

HADÍ UŠTKNUTÍ

 • jedovatý had u nás je zmije
 • uštknutí nebývá smrtelné (jen malé děti)
 • riziko alergické reakce
 • ošetření
  • omyjte okolí rány
  • znehybněte postiženou část
  • vyhledejte lékařské ošetření
  • trvalá kontrola životních funkcí

HMYZÍ KOUSNUTÍ A BODNUTÍ

 • nejčastěji lokální reakce - svědění, pálení, zarudnutí, otok
 • bodnutí včelou či sršněm - odstranit žihadlo z rány
 • riziko celkové alergické reakce - vyhledat odborné ošetření

POŽAHÁNÍ MEDUSOU

 • bolestivý otok a zarudnutí
 • některé druhy
  • poranění s trvalým postižením - jizvy
  • obsahují toxiny - dechové poruchy
  • vhodné ošetření u lékaře

14. ANAFYLAKTICKÝ ŠOK

(reakce hypersenzitivního jedince na alergický podnět)
 

- u hypersenzitivních jedinců celková reakce

 • nejčastěji pak po opakovaném postižení
 • těžká alergická reakce - ohrožení života

Příznaky:

 • celková vyrážka
 • poruchy dýchání (dochází ke stažení průdušek)
 • zrychlení srdeční frekvence, pokles krevního tlaku
 • bledá opocená, kůže

Tento stav vyžaduje rychlou lékařskou pomoc!!!

 • Zdroj: Odbory.info