Politika soudržnosti po roce 2020: příprava budoucích investic EU do zdraví

  • Zveřejněno: 20.02.2019
Komisařka Crețuová a komisař Andriukaitis dne 19.2.2019 svolali zdravotnické odborníky, aby zahájili diskusi o budoucích investicích EU do zdraví v rámci programů politiky soudržnosti na období 2021–2027.

Během diskuse u kulatého stolu, která se konala v prostorách Komise a účastnila se jí zdravotnická sdružení, jako je Evropské sdružení pro řízení v oblasti zdraví a EuroHealthNet, zahájili komisaři pilotní projekt ke zlepšení přeshraničních záchranných služeb v Pyrenejích mezi hraničními regiony Francie, Španělska a Andorrského knížectví. Oznámili rovněž, že zdraví bude letos představovat novou kategorii v soutěži RegioStars.

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis řekl: „Podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometr si téměř 70 % Evropanů přeje, aby EU dělala v oblasti zdraví více. Fondy politiky soudržnosti nám umožňují dosahovat hmatatelných výsledků tam, kde je to zapotřebí, a ukazují, že požadavky našich evropských spoluobčanů nezůstanou nevyslyšeny. Jsem také velmi rád, že zdraví se stane novou kategorií v soutěži RegioStars. Je to další důkaz, že musíme a můžeme dodržovat zásadu, že otázky zdraví musí být zohledněny ve všech oblastech politiky, jak stanoví Smlouva.“

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová dodala: „Investice politiky soudržnosti do oblasti zdraví, které představují více než 4 miliardy eur finančních prostředků EU ve stávajícím rozpočtu, jsou reálným projevem činnosti Evropy, která chrání. Zdravotní péče se vyvíjí a investice EU se musí vyvíjet s ní. Proto jsme uspořádali tuto diskusi se zdravotnickými pracovníky a jejich doporučení mohou posloužit jako vodítko při plánování investic EU do zdraví v příštím desetiletí.“

  • Budoucí investice EU do zdraví

Diskuse dospěla k závěru, že zdravotnické systémy se vyvíjejí směrem k intenzivnějšímu vzdělávání, propagaci zdraví a prevenci nemocí. Dochází také k odklonu od nemocniční a institucionální péče ke komunitní péči a k integraci zdravotní a sociální péče. S novými politickými cíli, které umožňují integrované investice do zdraví, sociálního začleňování a vzdělávání, stanoví návrh Komise týkající se politiky soudržnosti na období 2021–2027 podmínky pro podporu těchto změn.

Vývoj v oblasti zdravotní péče vyžaduje různé investice do infrastruktury, například do zařízení primární a komunitní péče nebo do programů prevence, integrované péče a odborné přípravy pracovníků. Politika soudržnosti může mít při podpoře těchto investic zásadní význam.

Členské státy a regiony musí vypracovat dlouhodobé investiční strategie zahrnující infrastrukturu, lidský kapitál, inovativní technologie a nové modely poskytování péče. Na podporu těchto strategií lze fondy politiky soudržnosti kombinovat s dalšími nástroji EU, jako je InvestEU, nebo s vnitrostátními programy. Komise je připravena členské státy a regiony při plánování těchto strategií podpořit.

  • Lepší přeshraniční záchranné služby v Pyrenejích

Lékaři v příhraničních regionech nemohou přes hranice poskytovat péči pacientům vyžadujícím okamžitou lékařskou pomoc. Aby se tato situace vyřešila, byl vytvořen projekt s názvem „Zdravotní záchranné systémy bez hranic“, jehož cílem je vzájemné předběžné uznávání lékařů na obou stranách hranice. 

V současné době se zahajuje druhá fáze tohoto pilotního projektu, která má zajistit dvoustranné dohody mezi lékařskými komorami španělských a francouzských příhraničních regionů. Díky tomu bude moci 15 milionů obyvatel Pyrenejí využívat lepších záchranných služeb. Projekt je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a bude dokončen v polovině roku 2019.

Výsledky tohoto projektu v budoucnu poslouží jako příklad, který budou případně moci následovat v jiných přeshraničních regionech. Komise podporuje řešení překážek spojených s řízením přeshraničních otázek a ve svém legislativním návrhu týkajícím se politiky soudržnosti na období 2021–2027 navrhuje, aby bylo za tímto účelem vyčleněno 15 % z každého programu přeshraniční spolupráce Interreg.

  • Zdraví: letošní nová kategorie v soutěži RegioStars

Ceny RegioStars každý rok odměňují nejlepší a nejinovativnější projekty politiky soudržnosti v Evropě v pěti tematických kategoriích, včetně tématu roku. Letošní ročník ocení kvalitní projekty v oblasti zdraví s cílem inspirovat členské státy a regiony.

Platforma pro přihlášky online bude spuštěna ode dneška až do 9. května 2019. Nezávislá porota posoudí přihlášky a ocení vítěze během slavnostního udílení cen RegioStars v Bruselu v říjnu 2019.

Souvislosti

Zdravotní péče je pro občany EU prvořadým zájmem. Nedávný průzkum Eurobarometr odhalil, že zdravotní péče představuje hlavní problém, se kterým se budou regiony v budoucnu potýkat – jedna třetina (34 %) respondentů ji označila za prioritní záležitost.

Fondy politiky soudržnosti podporují projekty, které zlepšují přístup ke zdravotní péči a řeší nerovnosti v oblasti zdraví, reformují systémy zdravotní péče, rozvíjejí elektronické zdravotnictví a digitální řešení, jakož i výzkum a inovace, zdravotní vzdělávání, zdravé stárnutí, bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.

V programovém období 2014–2020 se do zdraví investuje 8 miliard eur z fondů politiky soudržnosti, včetně spolufinancování EU ve výši 4 miliardy eur. Celkem 44,5 milionu lidí v EU by mělo těžit z lepších zdravotních služeb v období 2014–2020. 

  • Zdroj: Evropská komise