Boj proti nezákonným nenávistným projevům online – kodex chování EU zajišťuje rychlou reakci

  • Zveřejněno: 04.02.2019

Čtvrté hodnocení kodexu chování EU ukazuje, že tato iniciativa Komise přináší úspěšné výsledky.

Společnosti působící v odvětví informačních technologií v současnosti zanalyzují 89 % označeného obsahu do 24 hodin a odstraní 72 % obsahu, který je vyhodnocen jako nezákonné nenávistné projevy online, ve srovnání s 40 %, resp. 28 % v porovnání s rokem 2016, kdy byl kodex poprvé použit. Společnosti však musí zlepšit svou zpětnou vazbu pro uživatele.

Místopředseda Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip uvedl: „Dnešní hodnocení ukazuje, že spolupráce se společnostmi a občanskou společností přináší výsledky. Společnosti nyní zanalyzují 89 % označeného obsahu do 24 hodin a v případě potřeby neprodleně přistoupí k jeho odstranění. To představuje více než dvojnásobek oproti roku 2016. A co je důležitější, kodex funguje, protože respektuje svobodu projevu. Internet je místo, kde se lidé dělí o své názory a vyhledávají informace pouhým kliknutím. Nikdo by neměl pociťovat nebezpečí nebo ohrožení v důsledku nezákonného nenávistného obsahu, který zůstává online.“

Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla: „Nezákonné nenávistné projevy na internetu nejsou pouze trestným činem. Představují hrozbu pro svobodu projevu a demokratickou angažovanost. V květnu 2016 jsem iniciovala vznik kodexu chování proti nenávistným projevům online, protože bylo naléhavě nutné proti tomuto fenoménu zakročit. Dnes, po dvou a půl letech, můžeme říci, že jsme zaujali správný přístup a vytvořili v celé Evropě normu, která bude tento závažný problém řešit a zároveň bude plně chránit svobodu slova.“

Od jeho vytvoření v roce 2016 je kodex chování stále úspěšný a nedávné hodnocení potvrzuje, že společnosti působící v oblasti informačních technologií rychle reagují na rasistické a xenofobní nenávistné projevy, které jim byly nahlášeny. Musí však zlepšit svou zpětnou vazbu, pokud jde o uživatele oznamující obsah, a zajistit větší transparentnost, pokud jde o oznamování a stahování.

Společnosti odstraňují nezákonný obsah stále rychleji, ale nedochází k nadměrnému odstraňování: míra odstraňování naznačuje, že kontroly prováděné společnostmi nadále respektují svobodu projevu. Kromě toho vznikla díky kodexu partnerství mezi organizacemi občanské společnosti, vnitrostátními orgány a informačními platformami, jež se zaměřují na zlepšování informovanosti a vzdělávací činnosti.

V průběhu roku 2018 se ke kodexu rozhodly připojit i čtyři další společnosti: Google+, Instagram, Snapchat a Dailymotion. Dnes svou účast oznámila i francouzská herní platforma Webedia (jeuxvideo.com).

Souvislosti

Rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii kriminalizuje veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti namířené proti skupině osob nebo proti příslušníkovi této skupiny vymezené podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu. Nenávistné projevy ve smyslu tohoto rámcového rozhodnutí jsou trestným činem i v případě, že k nim dojde na internetu.

Sdílenou odpovědností EU, jejích členských států, společností provozujících sociální média a dalších platforem je propagovat a podporovat svobodu projevu v celém internetovém prostředí. Všichni tito aktéři mají také povinnost zajistit, aby se internet nestal beztrestnou zónou pro násilí a nenávist.

V reakci na nárůst rasistických a xenofobních nenávistných projevů online představila Evropská komise v květnu 2016 spolu se čtyřmi největšími společnostmi působícími v oblasti informačních technologií (Facebookem, Microsoftem, Twitterem a YouTube) kodex chování proti nezákonným nenávistným projevům online.

Dne 7. prosince 2016 představila Evropská komise výsledky prvního monitoringu, jehož cílem bylo zhodnotit používání kodexu chování. Výsledky druhého a třetího monitoringu zveřejněné 1. června 2017 a 19. ledna 2018 svědčí o trvalém pokroku.

Dne 28. září 2017 přijala Komise sdělení, v němž vydává pro platformy pokyny, jak postupovat v případě oznámení nezákonného obsahu online. Důležitosti boje proti nezákonným nenávistným projevům online a nutnosti pokračovat v naplňování kodexu chování je v těchto pokynech věnována velká pozornost.

Dne 1. března 2018 bylo zveřejněno doporučení Komise o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online. Obsahuje dvě části: obecnou část týkající se opatření použitelných na všechny typy nezákonného obsahu a zvláštní část věnovanou konkrétním akcím, ke kterým by platformy měly přistoupit při řešení teroristického obsahu. Pokud jde o pravidla platná pro všechny typy nezákonného obsahu, uvádí doporučení jasnější postupy přijímání opatření na základě oznámení, účinnější nástroje a proaktivní technologie, přísnější záruky pro zajištění základních práv, zvláštní zaměření na malé podniky a užší spolupráci s orgány.