V únoru byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,5 %

  • Zveřejněno: 30.03.2023
Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v únoru 75,4 %. Oproti únoru 2022 se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,4 %, u žen 69,0 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 41,6 %, u 30–49 let 87,6 %, u 50–64letých 81,6 %.

Míra nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v únoru 2,5 %, tedy stejně jako v únoru předchozího roku. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,1 %, u žen 2,9 %.

Míra ekonomické aktivity
Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,3 %. Oproti únoru 2022 se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,2 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,1 %) o 12,1 procentního bodu.

U mužů se za poslední rok míra zaměstnanosti mírně snížila a zároveň nezaměstnanost vzrostla, zatímco u žen se míra zaměstnanosti zvýšila o celý procentní bod a nezaměstnanost klesla. Sledujeme tak protichůdný pohyb podle pohlaví, a to ve všech ukazatelích. Míra ekonomické aktivity žen je přitom na rekordně vysoké úrovni, popisuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Mezinárodní srovnatelnost
Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v únoru 2023 za Českou republiku na úrovni 2,4 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projeví jen okrajově.

 

 

  • Zdroj: Český statistický úřad