POZITIVNÍ POČIN POSLANECKÉ SNĚMOVNY NA PODPORU NAŠICH ZEMĚDĚLCŮ VŮČI JEJICH KONKURENCI V RÁMCI EU!

  • Zveřejněno: 17.11.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Zemědělci s živočišnou výrobou budou mít i v příštím roce výhodnější podmínky tzv. zelené nafty, sníží se také administrativa

Udržení či navýšení počtu chovaných hospodářských zvířat a s tím související zvýšení podílu organické hmoty v půdě a celkové zlepšení ekonomické situace chovatelů hospodářských zvířat. I k tomu má pomoci zachování zvýšené podpory zelené nafty u zemědělců s živočišnou výrobou. Od příštího roku se sníží také administrativní zátěž pro žadatele. Uvádí to ve své tiskové zprávě ministerstvo zemědělství, na základě toho, že Poslanecká sněmovna ve středu schválila novelu zákona o spotřebních daních.

Podle zprávy ministerstva zemědělství tato novela upravuje podporu zemědělství prostřednictvím vratky spotřební daně z minerálních olejů, tzv. zelené nafty. Cílem novely je zachovat za zcela nezměněných podmínek jako dosud i po 1. lednu 2019 zvýšenou podporu čisté živočišné výroby a kombinované živočišné a rostlinné výroby.

„Novela by měla pomoci udržet či navýšit počet chovaných hospodářských zvířat. Díky tomu by se do půdy mělo dostávat více organické hmoty, která je zásadní v boji proti erozi i pro lepší zadržení vody v krajině,“ prohlásil po schválení novely ministr zemědělství Miroslav Toman. Schválená podpora zelené nafty přispěje také ke zlepšení ekonomické situace chovatelů hospodářských zvířat, a to zvýšením rentability chovů.

Na základě pozměňovacího návrhu, přijatého v rámci Zemědělského výboru, bude zvýšená podpora platit také na citlivé rostlinné komodity. Ministerstvo zemědělství v tom spatřuje nespornou pomoc pro podniky pěstující tyto plodiny. Tyto podniky totiž v současné době čelí problematické ekonomické situaci. Zelená nafta se nově bude týkat i pěstitelů révy vinné.

Od příštího roku se pro zemědělce zjednoduší i vykazování spotřeby zelené nafty. Budou si moci vybrat, zda budou spotřebu vykazovat jako doposud podle detailní evidence, nebo nově využijí minimální normativ spotřeby nafty bez nutnosti vedení dodatečných evidencí. Délka zdaňovacího období se prodlouží z 1 měsíce na 3 měsíce (v případě současného systému) a na 1 rok v případě prokázání spotřeby minimálním normativem. Počet sazeb podle intenzity chovu hospodářských zvířat se sníží ze tří na dvě (do 0,3 VDJ/ha a nad 0,3 VDJ/ha).

K uvedené tiskové zprávě ministerstva zemědělství je nutné dodat, že význam této události pro zemědělskou veřejnost, jako je otázka proplácení či neproplácení zelené nafty našim zemědělcům, je přímo zásadní problém. Kdysi za bývalých pravicových vlád bylo i období, kdy se zelená nafta zemědělcům neproplácela. Naši proplácení zelné nafty chápou jako státní podporu pro jejich zemědělskou výrobu, aby lépe a účinněji obstáli v konkurenčním boji v rámci EU. Dříve platilo, že byla zelená nafta proplácena pouze pro rostlinnou výrobu. Nyní nevládní zemědělské organizace, jako je Agrární komora ČR či Zemědělský svaz ČR, v rámci diskuse o reformě Společné zemědělské politiky EU po roce 2020, prosadily, že nyní tuto podporu dostanou i zemědělci s živočišnou výrobou. To je hlediska podpory našich zemědělců vůči jejich konkurenci v rámci EU pozitivní počin, který zasluhuje ocenit!