Stanovení průměrného výdělku

  • Zveřejněno: 25.09.2020
  • Autor: Ing. Vladimír Procházka, specialista RP OS KOVO Hradec Králové
V prosinci jsme pobírali 13. mzdu ve výši průměrného výdělku zaměstnance. V lednu jsem čerpal dovolenou, náhrada mzdy za dovolenou se mi zdá vzhledem ke mzdě za prosinec nízká. Nevím, zda zaměstnavatel nepochybil při výpočtu.
 
Stanovení průměrného výdělku řeší zákoník práce, HLAVA XVIII Průměrný výdělek, § 351-362.
Dovolím si citovat několik paragrafů z tohoto zákona.
 
§ 351
Má-li být v základních pracovněprávních vztazích uvedených v § 3 použit průměrný výdělek, musí se postupovat při jeho zjištění jen podle této hlavy.
 
§ 352
Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak.
 
§ 353
(1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.
(2) Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat.
 
§ 354
(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.
(2) Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období.
 
§ 358
Jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda nebo plat nebo jejich část, která je poskytována za delší období, než je kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjištění průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí, zbývající část (části) této mzdy nebo platu se zahrne do hrubé mzdy nebo platu při zjištění průměrného výdělku v dalším období (dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle celkové doby, za kterou se mzda nebo plat poskytuje.
 
Do hrubé mzdy nebo platu se pro účely zjištění průměrného výdělku zahrne v rozhodném období poměrná část mzdy nebo platu podle věty první odpovídající odpracované době.
Stěžejním pro nás tak bude § 358 tohoto zákona, který říká, že do výpočtu průměrného výdělku za dané čtvrtletí zahrneme poměrnou část mzdy, která je poskytována za delší období, než je dané čtvrtletí. Vám byla poskytnuta odměna za rok 2018, tudíž váš zaměstnavatel zahrnul do výpočtu průměrného výdělku za dané čtvrtletí její poměrnou část, tudíž jednu čtvrtinu.
 
Zaměstnavatel při výpočtu průměrného výdělku nepochybil, jeho výpočet je správný, v souladu se ZP.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák