Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2022

 • Zveřejněno: 20.06.2021

Aktuální výše minimální mzdy

Od 1. ledna 2021 došlo ke zvýšení minimální mzdy o 600 Kč (4,1 %) na úroveň 15 200 Kč za měsíc. Přehled o vývoji minimální mzdy od roku 2011 je uveden v příloze č. 1.

Poslední známý podíl minimální a průměrné mzdy v národním hospodářství je za rok 2020, ve kterém dosáhl úrovně 40,9 %. Podle aktuální prognózy MPSV by se mohl tento podíl minimální a průměrné mzdy zvýšit na 41,5 %. Přehled o vývoji minimální a průměrné mzdy a jejich vzájemného podílu od roku 2011 je uveden v příloze č. 2.

Návrh na zvýšení minimální mzdy v roce 2022

Od 1. ledna 2022 navrhuje MPSV zvýšit minimální mzdu na 18 000 Kč. Jedná se o:

 • zvýšení o 2 800 Kč, tj. meziroční nárůst minimální mzdy o 18,4 %
 • odhadovaná relace k predikované průměrné hrubé mzdě by v roce 2022 činila 47,4 %
 • náklady na zaměstnance by se zvýšily o 3 746 Kč měsíčně, resp. 44 957 Kč ročně
 • podle modelového propočtu by nárůst ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů celkem (vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění) v souvislosti s nárůstem minimální mzdy mohl činit cca 8,4 mld. Kč
 • předpokládaný nárůst příjmů ze sociálního pojištění (od zaměstnavatelů i zaměstnanců) by mohl dosáhnout cca 2,0 mld. Kč a předpokládaný nárůst příjmů ze zdravotního pojištění (od zaměstnavatelů i zaměstnanců) by mohl dosáhnout cca 840 mil. Kč
 • odhady dopadů vycházejí z předpokladu, že ekonomika ČR, včetně trhu práce, bude vykazovat trend postupného návratu na předkrizovou úroveň

Vývoj hlavních makroekonomických veličin

Vývoj základních makroekonomických ukazatelů, které popisují stav českého hospodářství, tj. zejména hrubý domácí produkt (HDP), zaměstnanost, nezaměstnanost, v letech 2019, 2020 a jejich prognóza pro roky 2021 a 2022 jsou uvedeny v následující tabulce:

Rok

2019

2020

2021*

2022*

HDP v s. c.

 - meziroční index (v %)

   102,3

94,4

102,7

103,0

Zaměstnaní v NH

   (v tis. osob)

5 303,1

5 234,9

5 193,0

5 203,4

 - meziroční nárůst

   (v tis. osob)

  +9,3

-68,2

-41,9

+10,4

 - meziroční index (v %)

 100,2

98,7

99,2

100,2

Podíl nezaměstnaných osob - PNO (v %)

2,8

3,5

4,3

4,3

 - meziroční růst/pokles PNO

   (v procentních bodech)

-0,4

+0,7

+0,8

0,0

Průměrná roční míra cenové inflace - meziroční index (v %)

102,8

103,2

102,7

102,1

Zdroj: ČSÚ, MPSV; * odhad MPSV

Ekonomika České republiky zaznamenala vlivem pandemie koronaviru SARS-CoV-2 v roce 2020 očekávaný propad. Hrubý domácí produkt ve stálých cenách poklesl o 5,6 % (v roce 2019 činil růst HDP 2,3 %). Jednalo se tak o nejhlubší propad ekonomiky za dobu existence České republiky. Ve srovnání s průměrem Evropské unie byl ekonomický pokles nižší. V roce 2020 činil propad HDP v zemích EU 6,2 % a byl tedy o 0,6 p. b. vyšší než v ČR. Podrobnější přehled o vývoji hlavních makroekonomických veličin v ČR od roku 2011 je uveden v příloze č. 3.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosáhla v roce 2020 výše 35 662 Kč, což představovalo meziroční nominální nárůst o 3,1 %. Dynamika růstu průměrné mzdy v loňském roce opět zvolnila a vykázala druhým rokem po sobě snižující se tempo růstu. Pro letošní i příští rok počítá současná prognóza MPSV s nárůstem průměrné mzdy v národním hospodářství o cca 2,8 %, resp. 3,5 %. Výše průměrné měsíční nominální mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců v NH), její meziroční nárůst a prognóza jejího vývoje pro roky 2021 a 2022 je uvedena v následující tabulce:

Rok

2019

2020

2021*

2022*

Průměrná měsíční nominální mzda v NH (v Kč/měsíc)

34 578

35 662

36 660

37 940

 - index nominální mzdy (v %)

107,9

103,1

 102,8

 103,5

 - index reálné mzdy (v %)

105,0

99,9

 100,1

 101,4

Zdroj: ČSÚ; * odhad MPSV

Počet zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou

Podle posledních dostupných údajů za rok 2020 z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že minimální mzdou bylo odměňováno cca 3,9 % zaměstnanců, tj. 139 tis.

Minimální mzdy ve vybraných zemích EU

Zákonem je minimální mzda stanovena ve 21 z 27 států Evropské unie. V ostatních státech (např. skandinávských zemích) je regulace minimálních mezd stanovena závazností kolektivního vyjednávání. K 1. lednu 2021 převyšuje úroveň minimální mzdy podle Eurostatu hranici 1 500 euro v šesti zemích, jedná se o Francii, Německo, Belgii, Nizozemsko, Irsko a Lucembursko. Minimální mzdu mezi 700 až 1 500 euro pobírají zaměstnanci v pěti zemích, tj. v Řecku, Portugalsku, na Maltě, ve Slovinsku a Španělsku. V ostatních deseti zemích EU – Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Lotyšsku, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Polsku, Slovensku a Litvě se její výše pohybuje v rozmezí 332 euro až 642 euro. Přehled o úrovni minimální mzdy je uveden v grafu na následující straně:

V České republice je úroveň minimální mzdy i přes její dynamičtější zvyšování v posledních letech stále velmi nízká. K 1. lednu 2021 podle databáze Eurostatu činí 579 euro, což je stále šestá nejnižší úroveň ze sledovaných zemí.

Ani po zohlednění cenových hladin v jednotlivých zemích v podobě standardu kupní síly (PPS) nebylo postavení ČR v mezinárodním srovnání lepší – její úroveň byla (po Bulharsku, Lotyšsku, Estonsku, Slovensku a Maďarsku) rovněž šestá nejnižší. Podrobný přehled o výši minimálních mezd ve vybraných zemích EU v eurech a standardu kupní síly (PPS) od roku 2011 je uveden v příloze č. 4 a č. 5.

Přílohy:

 1. Vývoj minimální mzdy v ČR od roku 2011
 2. Vývoj minimální a průměrné mzdy a jejich vzájemný podíl v ČR od roku 2011
 3. Vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů v ČR od roku 2011
 4. Vývoj minimální mzdy ve vybraných zemích EU v eurech od roku 2011
 5. Vývoj minimální mzdy ve vybraných zemích EU v PPS od roku 2011

 

V Praze dne 15. června 2021

Přílohy:
 • Zdroj: MPSV