Celkem 25 mld. EUR a 240 projektů za 25 let – skupina Evropské investiční banky (EIB) slaví čtvrtstoletí svého působení v České republice a představuje výsledky svého průzkumu v oblasti investic

  • Zveřejněno: 06.11.2018
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

Od roku 1993 poskytla EIB v České republice úvěry na 195 projektů v celkové hodnotě 24 mld. EUR. Kromě toho schválil Evropský investiční fond 45 operací ve výši takřka 1 mld. EUR. Klíčové výsledky letošního průzkumu EIB v oblasti investic: investice jsou zpět na hodnotách z doby před hospodářskou krizí; palčivým problémem zůstává nedostatek kvalifikovaných pracovníků; pouze 6 % českých společností investuje do výzkumu a vývoje; podmínky na pracovním trhu se zhoršují.

„Za více než čtvrtstoletí svého působení v České republice zde skupina EIB zanechala zřetelnou stopu,“ uvedl viceprezident Evropské investiční banky Vazil Hudák během své návštěvy Prahy. „Financovali jsme důležité projekty v oblasti dopravní, energetické a sociální infrastruktury, podpořili jsme malé a střední podniky a zaměřili jsme se také na změnu klimatu. Výše investic v České republice je však stále nedostačující. Z našeho nejnovějšího průzkumu vyplývá, že české společnosti potřebují vyšší investice do vzdělávání, dovedností a inovací, neboť jen tak lze zlepšit konkurenceschopnost země a vytvářet kvalitní pracovní místa.“

25 let působení skupiny EIB v České republice

Skupina EIB, již tvoří Evropská investiční banka (EIB) a Evropský investiční fond (EIF), zahájila svou činnost v České republice již v roce 1993, tedy více než 10 let před přistoupením země k EU. Od samého počátku přitom hraje důležitou úlohu při modernizaci českého hospodářství. Podobně jako v jiných členských státech EU podporuje EIB investiční projekty, jejichž cílem je snížit rozdíly mezi regiony, posílit hospodářskou konkurenceschopnost a zvýšit životní úroveň lidí. V České republice se banka EU zaměřuje zejména na rozvoj vnitrostátních a transevropských dopravních sítí, na podporu malého a středního podnikání a také na projekty, jež mají pozitivní vliv na změnu klimatu.

První operace realizované na počátku 90. let minulého století se soustředily na modernizaci vnitrostátní silniční a železniční sítě a také na podporu výstavby pražského metra. Banka EU podala rovněž pomocnou ruku po ničivých povodních v letech 1997 a 2002. Úvěrové operace EIB v České republice se dotýkají všech nejdůležitějších odvětví národního hospodářství, od základní infrastruktury v oblasti dopravy, komunikací, energetiky a životního prostředí, přes sociální, regionální a komunální infrastrukturu, po podporu malým a středním podnikům (MSP) poskytovanou prostřednictvím místních finančních institucí a rozvoj znalostní ekonomiky.

Nedávno schválila EIB další projekty, jež by měly být zanedlouho připraveny k podpisu. Mezi ně patří: obnova české železniční infrastruktury (446 mil. EUR), vodohospodářská infrastruktura města Brna (27 mil. EUR), zprostředkovaný úvěr České spořitelně na financování projektů MSP a společností se střední tržní kapitalizací (200 mil. EUR) a průmyslový a obchodní areál Vlněna v Brně (33 mil. EUR).

Průzkum EIB v oblasti investic (EIBIS) v roce 2018 – Česká republika

Výsledky letošního průzkumu EIB v oblasti investic jsou k dispozici: letos v létě bylo osloveno celkem 401 společností v České republice, a to v rámci celoevropského průzkumu nálady na trhu ohledně investic u 12 500 společností. České společnosti jsou i nadále optimistické, pokud jde o investiční vyhlídky. V loňském roce investovalo 91 % společností a celkově očekávají české společnosti stejnou míru investic i v roce 2018.

V následujících třech letech by měly investice směřovat zejména do obnovy a rozšiřování kapacit, přičemž podniky v odvětví výroby budou investovat spíše do vývoje nových produktů a procesů.

Téměř všechny české firmy považují za překážku pro investice malou dostupnost zaměstnanců se správnými dovednostmi, což platí zejména pro pracovníky se střední a nízkou kvalifikací.

Podle více než 70 % českých firem brzdí jejich investice – kromě nejistoty – regulovaný trh práce, regulované podnikání a náklady na energie.

Inovace jsou především otázkou jejich přijetí. České společnosti jsou pod průměrem EU v investicích do nehmotných aktiv, nicméně i tak dosahují obdobného profilu inovací jako unijní průměr. Jedinou výjimkou je vyšší podíl firem, které přijímají inovace, což je dosti typickým rysem v celé oblasti střední, východní a jihovýchodní Evropy (SVJVE).

  • Zdroj: eib.org