MPO vyřešilo problémy v OP PIK a letos vyplatilo podnikatelům téměř 19 miliard korun

  • Zveřejněno: 11.12.2018
  • Autor: (li)

Stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V pondělí Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má program v gesci, uspořádalo výroční konferenci. Náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro řízení sekce fondů EU Marian Piecha a náměstek pro řízení sekce technologií 4.0 Petr Očko shrnuli, jak je na tom program s čerpáním, představeny byly rovněž podpořené úspěšné projekty.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, která kvůli své pracovní vytíženosti pověřila řízením výroční konference náměstka pro řízení sekce fondů EU Piechu, před jejím zahájením zdůraznila: „Maximální využití evropských prostředků pro podporu podnikatelských projektů, s vysokou přidanou hodnotou pro českou ekonomiku a růst HDP je naší prioritou a v průběhu realizace nápravných opatření jsem osobně dohlížela na plnění Akčního plánu. Těší mě, že nelehký úkol se podařilo zvládnout a prostředky byly zachráněny“.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jehož cílem je konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích, je v pořadí již třetím operačním programem, kde v roli poskytovatele dotace stojí Ministerstvo průmyslu a obchodu. V programovém období 2014-2020 je na OP PIK vyčleněna z Evropského fondu pro regionální rozvoj alokace cca 112 mld. Kč. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v období 2014 – 2020.

Náměstek ministryně Piecha na konferenci informoval o pokroku v realizaci programu, kterého bylo během roku 2018 dosaženo. Zdůraznil fakt, že se podařilo proplatit finanční prostředky příjemcům podpory ve výši nutné k naplnění tzv. pravidla n+3 a dokonce ji přesáhnout. Jedná se o částku 18,7 mld. Kč.

Pokud jde o oblast finančních nástrojů, přinesl rok 2018 vysoce pozitivní změny v nastavení programu Expanze, k doposud existující oblasti úvěrů přibyla oblast záruk. Dále se v této souvislosti podařilo uzavřít smlouvu EIF se 2 dodavateli, což pro příští rok přinese nové možnosti pro příjemce těchto forem podpory.

Splnili jsme pravidlo n+3, a to se program musel vypořádat s přerušením plateb na základě tzv. Warning letteru Evropské komise z důvodu vysokého procenta chybovosti projektů v oblasti kontroly statutu MSP a kontroly výběrových řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Vše se podařilo zvládnout, kontroly jsme zpřísnili, uvedl náměstek Piecha.

Každoroční výroční konference si klade mimo jiné za cíl představit široké odborné veřejnosti i úspěšně dokončený a profinancovaný projekt z operačního programu. V letošním roce své zkušenosti a přínosy pro realizaci podnikatelského záměru představil zástupce Výzkumného ústavu organických syntéz a.s., který realizoval projekt zaměřený na chemické odvětví v programu Potenciál. Ten je zaměřen na prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Cílem podpory z prioritní osy 1 OP PIK je přispět k co největšímu propojení podnikatelského a výzkumného sektoru a zajistit tržní uplatnění výsledků VaV, což výrazně zvyšuje konkurenceschopnost ČR,“ řekl náměstek Marian Piecha.

V OP PIK bylo dosud vyhlášeno 218 výzev za více jak 138 miliard korun. Přijato bylo 8 271 žádostí o podporu v objemu 60 miliard korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno pro 6 116 projektů v objemu 44,5 miliardy korun. Proplaceno na účty podnikatelů ze strany MPO je více jak 14 miliard korun a poskytnuto prostřednictvím finančních nástrojů je pro podnikatelský sektor 5 miliard korun.