Informace k projektu ASO "Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR a dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců"

  • Zveřejněno: 17.04.2023
Informace k projektu ASO "Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR a dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců" (aktivity financované z příspěvku na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb.)  

Asociace samostatných odborů v roce 2023 chce zaměřit své aktivity na budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR, dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců a na aspekty důstojné práce, a tak přispět k udržitelnému hospodářskému růstu a odstranění důsledků pandemie koronaviru.

Asociace samostatných odborů v rámci projektu bude realizovat zpracování 7 odborných studií, které budou zaměřeny na prioritní oblasti sociální ochrany zaměstnanců.

Uskuteční se 3 průzkumy formou dotazníkového šetření mezi zástupci sociálních partnerů.

Dále se v rámci projektu uskuteční 10 kulatých stolů, 7 odborných konferencí, 7 diskusních fór, 2 mezinárodní konference (1x prezenčně, 1x on-line), tvorba podpůrných materiálů (sborník odborných studií, odborné články, analýzy a rozhovory k výstupům projektu) a 1 zahraniční cesta za účelem získávání aktuálních zkušeností z dobré praxe.

Pro podporu publicity výstupů projektu budou veškeré dokumenty zveřejněny na portálu ASO www.odbory.info a na webových stránkách ASO a členských odborových svazů. Vzhledem k tomu, že mezi zástupci cílové skupiny jsou zaměstnanci, kteří nemají vždy optimální přístup k elektronické verzi dokumentů, bude vydán sborník odborných studií a analýz.

Projekt bude zaměřen na následující prioritní oblasti sociálního dialogu:  

Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR

Cílem aktivit bude zachycení nových trendů v působení odborových organizací a v kolektivním vyjednávání, legislativní i nelegislativní řešení týkající se budoucnosti kolektivního vyjednávání a vývoj minimální mzdy. Obsahem kolektivních smluv by měl být vždy udržitelný rozvoj, kde musí být vyváženy všechny tři jeho pilíře, kterými jsou ekonomická, environmentální a sociální udržitelnost. Nejenom ve vazbě na podnik samotný, ale z dlouhodobého hlediska i ve vazbě na celou ekonomiku a trh práce. Je třeba chránit jak zaměstnance, tak zároveň např. plně využívat potenciál moderních technologií, pozitivně podporovat mobilitu na trhu práce a zohledňovat strukturální transformace trhu práce a ekonomiky.

Dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců

Práce v digitalizovaném průmyslu vyžaduje nové kompetence zaměstnanců. Jde zejména o informačně-technické odborné znalosti, které se liší v závislosti na daném odvětví. Stejně tak důležitá je však i schopnost pracovat v komplexních databázových systémových prostředích. Od jednotlivců se očekává, že budou při výkonu práce flexibilní, samostatní a schopni řešit stále častěji projektově postavené pracovní úkoly. Zavádění a využívání moderních technologií významným způsobem mění pracovní podmínky. Díky digitalizaci, automatizaci a robotizaci se významným způsobem mění jednotlivá pracoviště a charakter práce. Kvalita pracovního života není zásadní jen pro samotného zaměstnance, ale i pro jeho zaměstnavatele, protože se od ní odvíjí zejména produktivita a kvalita odvedené práce.

Důstojná práce

Cílem bude podchytit všechny aspekty důstojné práce a vyhodnotit jejich naplňování z pohledu zaměstnanců ČR (členů ASO). Dílčím cílem bude popsat slabá místa z hlediska zajištění důstojné práce v ČR. Šetření bude zaměřeno na všechny aspekty důstojné práce a umožní identifikovat oblasti, na které by měly odborové organizace zaměřit svou pozornost.

 

Odborné studie ke stažení:

Vliv kolektivního vyjednávání v oblasti zabezpečování pracovních podmínek na jednotlivé skupiny zaměstnanců v ČR

Ochrana pracovních podmínek zaměstnanců ve vztahu k zavádění technologických změn na pracovních pozicích

Změny pracovních podmínek a kvality pracovního života v ČR  a jejich vliv na zdraví a bezpečnost zaměstnanců

Možnosti zapojení zaměstnanců do kolektivního vyjednávání

Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců

Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR

Důstojná práce