Projekt ASO v roce 2021 „Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce

ASO v roce 2021 realizovala projekt s názvemSociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce“ (příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni).

Studie zpracované v rámci projekt v českém a anglickém jazyce:

Vliv kolektivního vyjednávání na rozdíly v postavení manuálních a duševních pracovníků na českém trhu práce

The Impact of Collective Bargaining on Differences in the Position of Manual and Non-Manual Workers in the Czech Labour market

 

Role kolektivního vyjednávání v oblasti sociální ochrany zaměstnanců

The Role of Collective Bargaining in the Social Protection of Employees

   

Diskriminace na českém trhu práce v socioekonomickém kontextu

Discrimination in the Czech Labour Market in the Socioeconomic Context

 

Role sociálního dialogu v boji proti diskriminaci v pracovním procesu v mezinárodním kontextu

Role of Social Dialogue in Fighting Discrimination at Work - International Context

 

Nové trendy v sociálním postavení zaměstnanců a jejich implementace do kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni

New Trends in the Social Status of Employees and their Inplementation in Collective Bargaining at Company Level

 

Vzdělávání zaměstnanců jako prevence před diskriminací na trhu práce

Employee Education as Prevention Against Discrimination in the Labour Market

 

Role kolektivního vyjednávání při zajištění pracovních podmínek včetně spravedlivé odměny za práci

The Role of Collective Bargaining in Securing Working Conditions including fair Remunaration for Work

 

Průzkumy uskutečněné v rámci projektu:

Vliv kolektivního vyjednávání na postavení zaměstnanců na trhu práce v České republice

Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců

Informace o  projektu

Asociace samostatných odborů se rozhodla v roce 2021 realizovat projekt, který je zaměřen na roli kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce na centrální i podnikové úrovni. Hlavní prioritou projektu je oblast sociálního dialogu, zejména sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce.

Kolektivní vyjednávání má nezastupitelnou roli v oblasti sociální ochrany zaměstnanců. V posledních letech se však ve vyspělých zemích ukazuje, že výsledky kolektivního vyjednávání v důsledku postupující digitalizace a automatizace posilují postavení některých skupin zaměstnanců a ostatní zaměstnanci se stávají na trhu práce více zranitelnými. Vyšší zranitelnost na trhu práce vede i k vyššímu riziku diskriminace.

Hlavním cílem projektu proto bylo identifikovat skupiny zaměstnanců, které jsou v současné době nedostatečně chráněny sociálním dialogem, a důvody, které ovlivňují úroveň sociální ochrany zaměstnanců v souvislosti s kolektivním vyjednáváním.

V rámci projektu byla analyzována evropská minimální mzda, mzdový vývoj a jejich vliv na kolektivní vyjednávání v návaznosti na rekvalifikaci, digitalizaci a robotizaci práce.

V rámci projektu byla také analyzována nejlepší zahraniční praxe v oblasti zajišťování sociální ochrany zaměstnancům prostřednictvím sociálního dialogu.

V kontextu České republiky byla pozornost zaměřena především na vliv kolektivního vyjednávání na pracovní podmínky zaměstnanců v České republice ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi (a to včetně vlivu na mzdovou úroveň), vliv kolektivního vyjednávání na postavení manuálních a duševních pracovníků na českém trhu práce, nové trendy v oblasti sociální ochrany zaměstnanců a jejich implementaci do kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni, či na diskriminaci na českém trhu práce v socio-ekonomickém kontextu.

Ochrana práv zaměstnanců a udržování sociálního dialogu je důležitější než kdy jindy. Účast zaměstnanců a zapojení odborů do řešení současné krize může situaci výrazně zlepšit a vést k přijatelným řešením jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Bude zaměřena pozornost na opatření k zajištění toho, aby zaměstnanci a zaměstnavatelé dostávali nezbytnou podporu k překonání krize, aby zaměstnavatelé i v složitějších ekonomických podmínkách důsledně dodržovali všechny zákonné normy a nařízení vlády. Více pozornosti je zapotřebí také věnovat novým formám zaměstnávání, jako je home office, sdílené pracovní místo, příp. kratší pracovní úvazky.  Větší důraz by měl být kladen při sociálním dialogu na hygienické podmínky na pracovištích a na celou oblast BOZP. A neméně důležité by mělo být i ve změněných ekonomických a sociálních podmínkách života zaměstnanců, v důsledku koronavirové epidemie a jejích následcích, zabezpečování optimálních pracovních a životních podmínek.

Asociace samostatných odborů v rámci projektu realizovla zpracování odborných studií, které jsou zaměřeny na prioritní oblasti sociální ochrany zaměstnanců. Uskuteční se 1 průzkum formou dotazníkového šetření mezi zástupci sociálních partnerů na téma „Vliv kolektivního vyjednávání na postavení zaměstnanců na trhu práce v České republice”.

Pro diseminaci výstupů odborných studií a výsledků průzkumu se uskutečnilo 7 diskusních fór, 7 odborných konferencí, 14 kulatých stolů, 6 odborných seminářů a závěrečná mezinárodní konference.

Pro podporu publicity výstupů projektu jsou veškeré dokumenty zveřejněny na portálu ASO www.odbory.info a na webových stránkách ASO a členských odborových svazů. Vzhledem k tomu, že mezi zástupci cílové skupiny jsou zaměstnanci, kteří nemají vždy optimální přístup k elektronické verzi dokumentů, bude vydán sborník odborných studií a analýz.

Projekt je zaměřen na následující prioritní oblasti sociálního dialogu:

  • Role kolektivního vyjednávání v oblasti sociální ochrany zaměstnanců
  • Role kolektivního vyjednávání při zajištění pracovních podmínek včetně spravedlivé odměny za práci
  • Role sociálního dialogu v boji proti diskriminaci v pracovním procesu v mezinárodním kontextu
  • Vliv kolektivního vyjednávání na rozdíly v postavení manuálních a duševních pracovníků na českém trhu práce
  • Nové trendy v sociálním postavení zaměstnanců a jejich implementace do kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni
  • Diskriminace na českém trhu práce v socio-ekonomickém kontextu
  • Vzdělávání zaměstnanců jako prevence před diskriminací na trhu práce.