Aktuálně z připravované legislativy

  • Zveřejněno: 28.11.2018
  • Autor: ZS ČR

Zákoník práce

V současnosti jsou v legislativním procesu tři novely tohoto předpisu:

  • Poslanecký návrh novely zákoníku práce (ST 317), kterým se navrhuje uzákonit zákonnou výměru dovolené v délce pěti týdnů místo současných čtyř. Vláda se návrhem bude zabývat na jednání 3.12.2018.
  • Novela zákoníku práce (ST 109), kterou se navrhuje zrušit karenční dobu, tedy zavést výplatu náhrady mzdy z důvodu pracovní neschopnosti již od první dne, byl Sněmovnou schválen, takže od prvého dne pracovní neschopnosti bude náležet náhrada mzdy ve výši 60% a zaměstnavatelům se sníží odvod na pojistné o 0,2%. Návrh teď putuje do Senátu, kde bude projednán jako senátní tisk 11 na schůzi od 19.12.
  • Novela zákoníku práce, tzv. koncepční – proběhlo vypořádání připomínek, kdy byla dosažena shoda sociálních partnerů na vládním návrhem novely, např. pokud jde o novou úpravu dovolené, zpřesnění úpravy přechodu práv a povinností zaměstnavatele z pracovněprávních vztahů včetně pravidel pro výpověď zaměstnance, zpřísnění úpravy DPČ a DPP – evidence pracovní doby, aplikace zaručené mzdy i na dohody mimo pracovní poměr, seznámení s rozvrhem pracovní doby min. 2 dny předem, změny v doručování. Ohledně valorizační mechanismus na předvídatelné zvyšování minimální mzdy shoda nalezena nebyla, pokud jde o procento nárůstu. V současnosti MPSV čeká na jednání sociálních partnerů, zda dojde ke shodě ohledně dalších ustanovení, které by mohly být zařazeny do novely zákoníku práce.

Minimální mzda

Minimální mzda se rozhodnutím vlády od 1.1.2019 zvyšuje na  13.350 Kč.

Odměna odsouzených

Do mezirezortního připomínkového řízení byl předložen návrh ministerstva spravedlnosti na změnu nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy se navrhuje, aby tato odměna automaticky kopírovala změnu minimální mzdy, a to tak, aby činila 50% minimální mzdy.

eNeschopenka

V legislativním procesu je návrh novely zákona o nemocenském pojištěním, kterým se upravuje 1.etapa eNeschopenky (ST 333). Podle tohoto návrhu bude rozhodnutí o vzniku dočasné neschopnosti vydáváno pro zaměstnance a zaměstnavatele tak, jako dosud na předepsaných tiskopisech, ale hlášení na ČSSZ, ale bude již elektronickou formou. Novela bude projednána poslaneckou sněmovnou na schůzi od 4.12. 2018. V Senátu je rovněž jako ST 7  novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, kterou se řeší odklad zavedení eNeschopenky v plné verzi z 1.1.2019 na 1.1.2020.

Oddlužení

Novela insolvenčního zákona, kterou se umožňuje oddlužení dlužníka v případě, že splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 % svých dluhů u zajištěných věřitelů, doputovala do Senátu jako senátní tisk 12 a je na programu schůze od 19.12.2018.

Ochrana oznamovatelů

Do mezirezortního připomínkového řízení byl předložen návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Tento zákon předchází evropskou úpravu tzv. whistleblowingu, která je teprve ve stádiu projednávání. Návrh upravuje ochranu oznamovatelů protiprávního jednání, ale neobsahuje žádné mechanismy, které by chránily před tzv. šikanózním oznámeními. Společnosti zaměstnávající více než 50 zaměstnanců nebo s ročním obratem přesahujícím 10 milionů eur, jakož i veřejní zadavatelé budou povinni vytvořit interní oznamovací systém a oznámení prošetřit do 30 dnů. Současně bude na Ministerstvu spravedlnosti zřízena Agentura na ochranu oznamovatelů. Oznamovatel, který se bude cítit diskriminován z důvodu toho, že podal oznámení, bude mít jednodušší postavení v soudní řízení, protože prokázat, že nebyl diskriminován, bude muset žalovaný.