Policy Brief VÚBP - Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik

  • Zveřejněno: 23.04.2022

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik.

Kvalitní řízení BOZP je nezbytné v průběhu celé délky pracovního života, včetně prevence rizik na jedné straně a uzpůsobení pracoviště měnící se funkční kapacitě zaměstnanců na straně druhé. Psychosociální rizika na pracovišti vyplývají z charakteru a organizace práce, mezilidských vztahů na pracovišti a z vyvážení pracovního a rodinného života. Jsou-li tato rizika vnímána zaměstnanci jako zatěžující či překračující jejich možnosti, mohou být zdrojem pracovního stresu. Přestože nejsou psychosociální rizika ani pracovní stres explicitně zmíněny v právních předpisech České republiky, zaměstnavatel má povinnost je řídit. Pro účinné řízení BOZP jsou zásadní objektivní informace jak o úrovni psychosociálních rizik na daném pracovišti, tak o procesu stárnutí a jeho dopadech na pracovní život. Tyto informace musí být přístupné zaměstnancům i zaměstnavatelům, resp. odborně způsobilým osobám v prevenci rizik. Poskytovatelé pracovnělékařských služeb by měli mít možnosti se v této oblasti dále vzdělávat. Přístup k zaměstnancům by měl být komplexní.
 
 
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.