Kontroly bezpečnosti práce v souvislosti s provozem elektrických zařízení

  • Zveřejněno: 17.03.2022
  • Autor: Klumper Aleš

Vzhledem k množství pracovních úrazů, které každý rok Státní úřad inspekce práce (dále jen SÚIP) eviduje, mimo jiné i těch, které souvisejí s provozem elektrických vyhrazených technických zařízení, jsou pro každý rok cíleny kontroly do oblastí s vyšším výskytem těchto úrazů. Při kontrolách se pak inspektoři zaměřují nejen na striktní dodržování legislativních požadavků stanovených zákonodárcem, ale také působí preventivně (ať již samotnou přítomností na pracovištích, tak i osvětou, konzultací či pedagogickým působením na zaměstnavatele).

Pro rok 2019 byly kontroly směřovány zejména do oblasti zemědělských podniků, a to výhradně takových, u kterých dochází při jejich činnosti k pohybu vozidel či mechanizmů v ochranných pásmech elektrických vedení NN, VN a VVN (se zaměřením na seznamování zaměstnanců s požadavky bezpečnosti při činnostech v ochranných pásmech elektrických vedení, např. při žních, manipulaci s břemeny pomocí mechanizace atd.). V rámci tohoto úkolu bylo inspektory provedeno 715 kontrol. Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 1 915 nedostatků a v rámci kontrol navrženo 165 technicko-organizačních opatření (dále jen TOO). Z celkového počtu zjištěných nedostatků bylo inspektoráty práce ve 401 případech uloženo, podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o inspekci práce), opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Nejčastěji porušenými předpisy byl zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) – v 980 případech (konkrétně v souvislosti s vyhledáváním rizik na pracovišti a školením zaměstnanců), zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o BOZP) – v 827 případech a vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 48/1982 Sb.) – v 571 případech.

V 11 případech byly zjištěné nedostatky takového charakteru, že za ně oblastní inspektoráty práce uložily sankci v celkové výši 216 000 Kč. V průběhu této kontrolní činnosti bylo velmi pozitivně ze strany kontrolovaných subjektů přijato i doporučení inspektorů uvedené v prezentaci Rizika při používání vozidel a mechanizmů v ochranných pásmech elektrických vedení, která je volně přístupná na adrese https://www.csres.cz/CZ/prevence.

V roce 2020 byly kontroly směřovány zejména do oblasti zpracování dřeva (strojní řezání, frézování, broušení atd.), kde je mimo riziko úrazu elektrickým proudem také ve větší míře riziko vzniku požáru či výbuchu hořlavých prachů. Do počtu provedených kontrol zasáhla opatření související s výskytem pandemie covid-19. V rámci tohoto úkolu bylo inspektory provedeno 413 kontrol. Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 1 143 nedostatků a bylo v rámci kontrol navrženo 86 TOO. Z celkového počtu zjištěných nedostatků bylo inspektoráty v 98 případech uloženo (podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o inspekci práce) opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Nejčastěji porušenými předpisy byly zákoník práce – v 541 případech (konkrétně v souvislosti s vyhledáváním rizik na pracovišti a školením zaměstnanců), vyhl. č. 48/1982 Sb. – v 375 případech a zákon o BOZP – v 275 případech. V 12 případech byly zjištěné nedostatky takového charakteru, že za ně oblastní inspektoráty práce uložily sankci v celkové výši 123 000 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že kontroly zaměřené na oblasti, ve kterých dochází ke zvýšenému výskytu úrazů, jsou správně směrovány, a do budoucna bude tento trend zachován.

 

 

  • Zdroj: Státní úřad inspekce práce, Zpravodaj SÚIP č. 4/2021