Komentované vydání ČSN ISO 45001

  • Zveřejněno: 03.05.2019
Publikace se zabývá výkladem normy ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití.
 
Přináší čtenáři schválené znění této systémové normy, a to jak v české, tak anglické jazykové mutaci, a dále náhled na výklad uvedených požadavků. Výklad je učiněn zpravidla za každým článkem této normy a to ve čtyřech sekcích:
  • Vysvětlení požadavku;
  • Kde a jak to bylo dříve;
  • Jak na to?;
  • Takto ne!

Při koncipování komentářů autoři vycházeli z přesvědčení, že je potřebné přiblížit uvedené požadavky normy jiným způsobem, než jak jsou napsány. Zvláště při tom mysleli na nové čtenáře – na pracovníky, kteří systémovou normu drží poprvé v ruce a nemají žádné předchozí zkušenosti s obdobnými texty.

_________________
TILHON, Jiří; SKŘEHOT, Petr; VALA, Jiří. Komentované vydání ČSN ISO 45001. 1. vyd.  Česká společnost pro jakost, Česká agentura pro standardizaci, 2018. 144 s. ISBN: 978-80-02-02840-6.

  • Zdroj: bozpinfo.cz