Zemědělský svaz ČR vyhlásil soutěž pro produkční zemědělce: Odpovědně ke krajině pro rok 2021!

  • Zveřejněno: 05.05.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Zemědělský svaz ČR na dnešní tiskové konferenci v Praze vyhlásil soutěž „Odpovědně ke krajině pro rok 2021“, jejímž cílem ukázat, že produkční zemědělství hospodaří v souladu s přírodními principy a udržitelným způsobem.

„Zemědělství je základem naší civilizace už několik desítek tisíc let a jeho hlavním posláním je zajistit dostatek potravin. V posledních desetiletích vzrostl jeho význam i při údržbě krajiny a produkční zemědělci nejsou těmi, kdo krajinu poškozují. Naprostá většina zemědělců se chová odpovědně a chceme ukázat příklady, které toto tvrzení podporují,“ prohlásil předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Podle slov Martina Pýchy, a současně i náměstka ředitele pro výzkum a vývoj Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) v Praze Pavla Nováka, záměrem této soutěže, jako pilotního projektu pro letošní rok, bude prezentace synergického účinku krajinných prvků spoluvytvářejících agroekologickou kostru krajiny a technologických opatření při práci s půdou. To znamená, že produkční zemědělci se ve své zemědělské činnosti podílejí i na vytváření potřebných krajinných prvků, potřebných pro jejich zvelebení a schopnost správně plnit jejich pozitivní roli při ochraně krajiny. Patří sem například přerušovací pásy, biopásy, zatravněné a ozeleněné údolnice, protierozní meze, mokřady, tůně, extenzivní sady, pásy křovin a krajinné dřeviny, které výrazně zamezují erozi v dané lokalitě a značně zvyšují biodiverzitu krajiny.

Martin Pýcha a Pavel Novák k tomu dále uvedli, že současně bude hodnocena tolerantnost konvenčního zemědělství k takovýmto žádoucím úpravám a ochota konvenčního zemědělství přijmout určitá opatření při klasickém hospodaření. Preferováno je proto současné provozování produkční zemědělské výroby a péče o stávající prvky ekologické mikrostruktury zemědělské krajiny. Všechna realizovaná opatření musí splňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivního ekologického dopadu na životní prostředí. Hodnocen bude rovněž vliv realizovaných opatření na podporu adaptace zemědělství a krajiny na klimatickou změnu a na podporu infiltrace, retence a akumulace vody v krajině, případně úsilí optimalizovat zemědělské vstupy do agro-ekosystémů, anebo úroveň dobrovolného zapojení do motivačních nástrojů Společné zemědělské politiky.

Martin Pýcha dále informoval, že do soutěže se může prostřednictvím krajské územní organizace Zemědělského svazu ČR přihlásit fyzická i právnická osoba, která hospodaří konvenčním způsobem a jejíž příjmy jsou převážně tvořeny příjmy z produkce zemědělských komodit, případně jejich dalšího zpracování. Podmínkou účasti v soutěži je, že v posledních 3 letech u účastníka nebylo zjištěno vážné porušení standardů DZES. Podnik se k účasti může přihlásit nejdříve po 3 letech od posledního přihlášení. Podmínkou účasti v soutěži je

splnění zásadních podmínek Hodnocení udržitelnosti farmy SAI.

Na tvorbě pravidel a metodiky hodnocení se, kromě Zemědělského svazu ČR, podíleli i zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Výzkumného ústavu rostlinné výroby a České zemědělské univerzity.

  • Zdroj: Zemědělský svaz ČR