V únoru byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,7 %

  • Zveřejněno: 03.04.2024

Míra zaměstnanosti
Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v únoru 75,3 %. Oproti únoru 2023 se snížil o 0,4 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,5 %, u žen 68,7 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 44,1 %, u 30–49 let 83,4 %, u 50–64letých 81,2 %.

Míra nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v únoru 2,7 %. Meziročně se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,2 %.

„Přestože již více než rok sledujeme v české nezaměstnanosti rostoucí trend, míra 2,7 % stále nedosahuje úrovně z covidových lockdownů, kdy byla nad třemi procenty. Aktuálně je zhruba na úrovni podzimu roku 2017,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity
Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,4 %. Oproti únoru 2023 se snížil o 0,2 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,4 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,0 %) o 12,4 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost
Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v únoru 2024 za Česko na úrovni 2,6 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší.

  • Zdroj: Český statistický úřad