Odbory mají vážné připomínky a výhrady k návrhu na snižování stavu zaměstnanců finančních úřadů!

  • Zveřejněno: 16.05.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

V souvislosti s návrhem státního rozpočtu pro rok 2020 se přirozeně hledají i úspory v oblasti státní a veřejné správy. Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová nedávno přišla i s požadavkem na snížení stavů úředníků na jednotlivých ministerstvech a jim podřízených organizací s cílem zrušit nadbytečná, případně neobsazená pracovní místa.

Její návrh se logicky týká i samotného ministerstva financí a jemu podřízených složek, k nimž patří i Generální ředitelství finanční správy a jednotlivá pracoviště finančních úřadů, která jsou rozeseta po celé republice.

Před několika dny a týdny se v různých médiích objevily i kritické výhrady a připomínky některých odborářů z řad pracovníků finanční správy a příslušných finančních orgánů, kteří měli na mysli, že tato záležitost by měla být řešena s určitým odstupem a rozmyslem, a nedělat urychlená rozhodnutí, která by mohla mít neblahý vliv na fungování celé finanční správy. Proto jsme o názor, jak tuto situaci řešit s rozmyslem, požádali předsedu Odborového sdružení zaměstnanců finančních orgánů (OSZFO) Libora Sykáčka, kterému jsme položili několik otázek.

*V čem vidíte nebezpečí, že tento dobrý záměr vedení ministerstva financí, to je zjednodušit strukturu působení jednotlivých finančních úřadů v rámci České republiky, je „ušit horkou jehlou“, jak se v některých médiích v podstatě před časem vyjádřili někteří vaši odboráři?

Jako předseda Odborového sdružení zaměstnanců finančních orgánů mohu hovořit za naše odbory, jejichž cílem je ochrana zájmů zaměstnanců, kteří ve finanční správě a jednotlivých finančních úřadech působí. Z našeho pohledu nesouhlasíme se snižováním počtu našich zaměstnanců, a to z důvodu nárůstu jejich úkolů, které musejí v současné době zvládat. Vždyť například v těchto dnech a týdnech se v parlamentě rozhoduje o 3. a 4. etapě EET (elektronické evidence tržeb). V případě jejího schválení, což lze v průběhu letošního roku předpokládat, že k tomu dojde, zaměstnancům finanční správy vzroste objem prací, které musejí zvládnout. Proto jsme, pohledu našeho odborového sdružení, proti snižování počtu našich zaměstnanců.

Na druhé straně musím podotknout, že pokud by ke snižování počtu zaměstnanců přesto mělo dojít, tak jsme rozhodně proti jejich snižování na úrovni výkonných složek, tzn. na územních pracovištích a Odvolacím finančním ředitelství z důvodu omezení funkčnosti výkonu finanční správy a tím k řádnému výběru daní. Souhlasíme s názorem ministryně financí, že je velké množství představených, tj. vedoucích a řídících pracovníků. Právě snížením počtu zaměstnanců na těchto pozicích vidíme značné ekonomické úspory a případné posílení výkonných složek.

*Požádali jste o schůzku ředitelku Finanční správy Tatjanu Richterovou. Co od této schůzky očekáváte a s jakými argumenty na toto jednání půjdete?

Schůzka s generální ředitelkou Finanční správy Tatjanou Richterovou na téma propouštění a systemizace se zatím neuskutečnila. Její plánovaný termín je předběžně dohodnut na 29. května 2019. Logicky očekáváme, že budeme hledat přijatelné řešení pro obě strany, jinak by schůzka postrádala smysl. I když nemůžeme předjímat její výsledek, na schůzce bychom chtěli apelovat na paní ředitelku a vedení Generálního finančního ředitelství (GFŘ), aby došlo ke značnému zúžení GFŘ a převedení systemizovaných míst na výkonné složky.

*V médiích jsem zaznamenal názory, že přesnější informace o průběhu tohoto snižování počtu zaměstnanců finančních úřadů budou známy až v rámci dalšího běhu projednávání státního rozpočtu pro rok 2020 s tím, že v rámci ministerstva financí vznikne analýza, jak by proces snižování počtu zaměstnanců měl probíhat. Nebylo by rozumnější, ještě dříve, než bude tato analýza vypracována, se sejít přímo i s vicepremiérkou a ministryní financí Alenou Schillerovou, kde byste si vše vyjasnili?

Ano, o setkání s ministryní financí Alenou Schillerovou, ještě než bude vypracována tato analýza, stojíme. Vždyť nakonec hrozí, že by tato analýza mohla být vypracována, aniž bychom k ní mohli dát své připomínky a mohla by být nám, to je odborům, předložena i jako hotová věc. Rádi bychom paní ministryni sdělili naše názory na celou záležitost a navzájem si vyjasnili, co bude z hlediska dalšího fungování finanční správy a podřízených finančních orgánů nejlepší. Mohu jen konstatovat, že jeden termín naší vzájemné schůzky byl již stanoven na 9. dubna. Ale bohužel tato schůzka byla nakonec zrušena z důvodu časové zaneprázdněnosti paní ministryně financí. Další schůzka je sjednána až na 5. června. Doufejme, že se uskuteční, a že si navzájem vyjasníme naše názory na to, jak by celá reorganizace finanční správy a podřízených finančních orgánů, měla probíhat.

*V médiích jsem se dočetl, že Generální finanční ředitelství má údajně k dispozici 500 neobsazených tabulkových míst. Ovšem, otázkou asi je, na kterých pracovištích a ve kterých krajích jsou tato místa neobsazena a nevznikl by i požadavek na přesun některých zaměstnanců z jednoho kraje do jiného?

Na vaši otázku vám mohu odpovědět asi s tím, že pokud jde o neobsazená místa, tak ty vznikly především z důvodu neodpovídajícího finančního ohodnocení ve vztahu k požadovanému vzdělání, nízké nezaměstnanosti a platovým podmínkám v soukromé sféře. Lidé, kteří měli odbornou kvalifikaci, a měli tato místa obsadit, raději dali přednost soukromé sféře.

Přesun některých systemizovaných míst již GFŘ plánuje formou optimalizace. Jakým způsobem se tato forma optimalizace bude provádět, není naší odborové organizaci znám, ačkoliv jsme se již paní generální ředitelky dotazovali na způsob stanovení podkladů pro provedení optimalizace.

Přesun systemizovaných míst mezi kraji v situacích, kdy to bude účelné a pokud jsou pro zaměstnance zachována jejich práva, která vyplývají z uplatnění Zákona o státní službě, je přirozeně legitimní krok ministerstva financí.

*Jedním z vážných otazníků, o kterém se v současné době hovoří v malých městech, je hrozící rušení úřadoven finančních orgánů. Starostové proti tomu protestují. Ministryně financí Alena Schillerová jejich rušení popřela. Nicméně potvrdila, že se uvažuje o novém uspořádání územních pracovišť. Jaký je názor odborů na tuto skutečnost?

Myslíme si, že k tomuto problému by se mělo přistupovat individuálně, a to i v kontextu vzdálenosti a dostupnosti územních pracovišť. Odborové organizaci je však známa skutečnost, že pokud by se některé územní pracoviště rušily, budou v jejích stávajících působištích zřízeny tzv. 2x2 pracoviště, tzn. dva zaměstnanci 2x týdně. Tato možnost nám však přijde značně nesystémová, zaměstnanci by nemohli v rámci tohoto systému odvést plně kvalifikovanou práci tak, jako dosud plně působící územní pracoviště. Navíc zaměstnanci vykonávající službu na nově řízených pracovištích 2x2 by byli vystaveni neúměrné neuropsychické zátěži. Toto naše tvrzení bohužel vychází z praxe, neboť v tomto systému již fungují např. pracoviště Chotěboř, Ledeč na Sázavou či Bystřice nad Pernštejnem.

*Reakci starostů a občanů menších měst, že odmítají zrušení tamějších pracovišť finančních úřadů, se nelze divit. Vždyť jde o to, že se neustále vykládá, že úřady by měly být blíže lidem. Myslíte si, zda si to vedení ministerstva financí dostatečně uvědomuje?

Za naše odbory mohu říci, že vedení GFŘ je o této problematice námi stále informováno. Paní ministryni financí jsme zaslali dopis, ve kterém upozorňujeme i na tuto problematiku. Je však třeba vidět i druhý pohled na věc, a to jsou provozní náklady, které jsou rovněž hrazeny z peněz daňových poplatníků, a ty jsou v situaci, kdy máme celou budovu pro 11 zaměstnanců neudržitelné. Jestliže paní ministryně financí požaduje šetření nejen ve mzdových prostředcích, ale i v provozních nákladech, toto mohou být důsledky takových rozhodnutí. Pak je otázkou politického rozhodnutí, zda jít touto cestou.

*Koncem září bude vláda ČR předkládat do Poslanecké sněmovny návrh státního rozpočtu pro rok 2020. Do té doby by mělo být již rozhodnuto o tom, kolik finančních prostředků bude vyčleněno pro chod finanční správy a finančních orgánů. Jakým způsobem upozorňujete vedení ministerstva financí, že by mělo pamatovat i na to, aby chod těchto institucí nebyl do budoucna ohrožen?

Naše odborová organice se neustále snaží jednat jak s GFŘ, mistryní financí, tak chce případně oslovit i premiéra ČR. Jestliže letos dojde víceméně ke zrušení neobsazených služebních míst, neumíme si představit, že by k podobnému kroku bylo přistoupeno i v dalším roce. Vždyť snížením stavu státních zaměstnanců by pak mohlo dojít k naprosté paralýze finanční správy, a tím i k nižšímu výběru daní a poplatků do státního rozpočtu, což by mohlo vést k nestabilitě celé státní sféry. Je třeba si uvědomit, že finanční správa a její činnost zabezpečuje cca 55 % příjmů celého státního rozpočtu.