Hospodaření systému důchodového pojištění

  • Zveřejněno: 23.02.2021
Saldo Příjmy Výdaje Počet důchodců - k 31.12.2018 Průměrný starobní důchod - k 31.12.2018
-1,28 mld. Kč 43,76 mld. Kč 45,04 mld. Kč 2, 897 mil. 12 418 Kč

Systém důchodového pojištění, tzn. jeho příjmy i výdaje, jsou součástí hospodaření státního rozpočtu, především kapitoly 313 MPSV. Příjmy a výdaje tohoto systému jsou sledovány odděleně na měsíční bázi a za celý rok jsou také vykazovány ve Státním závěrečném účtu.

  leden
KUMULOVANÝ VÝVOJ HOSPODAŘENÍ SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ - 2021 (V MLD. KČ)
Příjmy z pojistného na důchod. poj. vč. dobrovol. pojištění 43,76
Výdaje na dávky důchod. pojištění vč. výdajů na správu *) 45,04
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 44,49
výdaje na správu 0,55
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -1,28
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2021 se očekávají výdaje na správu ve výši 6,6 mld. Kč.
  • Zdroj: Ministerstvo financí