Arnd Spahn: Práce v zemědělství musí být uznávána v celé společnosti a nesmí být příčinou degradace a zhoršování situace zaměstnanců v zemědělství!

  • Zveřejněno: 20.12.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

O Společné zemědělské politice EU na léta 2021-2027 a o dopadech Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu) na české zemědělství jednala ve čtvrtek 16. prosince 2021 v Praze mezinárodní konference, kterou uspořádala Asociace samostatných odborů (ASO) a její členská organizace Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR).

Jednám z hlavních řečníků této videokonference byl i Arnd Spahn, tajemník EFFAT (Evropská federace odborových svazů pracovníků v zemědělství, potravinářství a turismu). V úvodu svého vystoupení ocenil činnost Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR, kterému za jeho práci ke konci roku poděkoval. Načež dodal, že také oceňuje i aktivní práci a působení předsedy odborového svazu Bohumíra Dufka v Evropském hospodářském a sociálním výboru, to je poradním orgánu Evropské komise, kde zastupuje Českou republiku a odbory. Konstatoval, že svojí prací v tomto výboru může Bohumír Dufek ovlivnit život a práci mnoha lidí, kteří pracují v zemědělství, a že hájí jejich zájmy, jejich myšlenky, a ty se snaží zapracovat do jednotlivých strategií Evropské unie. Načež Arnd Spahn zdůraznil, že jde právě o tom, aby se tyto myšlenky a plány občanů České republiky dostaly včas do všech těchto úvah Evropské unie o tom, jak se bude Evropa v příštích letech vyvíjet.

Poté tajemník EFFAT Arnd Spahn prohlásil, že evropské zemědělství stojí před obrovskou výzvou. Na jedné straně je to změna klimatu, která vede k tomu, že celá řada výrobních podmínek se dramaticky zhoršuje. V mnohých regionech Evropy se nyní musí intenzivně přemýšlet o tom, jaké produkty se budou příštích desetiletích vyrábět. Právě to je spojeno se změnou klimatu, kdy se v podstatě jedná o snížení rozmanitosti živočišných i rostlinných druhů, a což je velice důležité pro řádný rozvoj zemědělství. Proto je také v současné době zemědělství středem pozornosti řady strategií, která se nyní začínají uplatňovat v Evropě i ve světě.

Jde o to, jak se do budoucna bude dále využívat potenciálu polí, lesů, jezer a řek, jak ochránit zemědělskou půdy, jak zabránit erozi půdy, jak zajistit dostatek vody, jak zastavit vysušování polí, jak zavlažovat, a to vše dělat tak, aniž by to zatížilo jiné oblasti národního hospodářství. Jakým způsobem budeme chránit vodu. Jde o obrovské požadavky, které společnost klade v současné době na zemědělství.

Tato výzva, jaký bude náš život v příštích desetiletích, jak dále uvedl Arnd Spahn, je rovněž důležitá i pro odbory. Odbory musí přispívat tomu, aby se řešily tyto problémy lidstva, aby to nebylo jenom na bedrech pracovníků v zemědělství. Proto je nejdůležitějším úkolem odborů, přispět k tomu a zároveň požadovat, aby lidé, kteří pracují v zemědělství získávali nezbytný respekt široké veřejnosti. Tudíž, aby bylo zřejmé, že práce v zemědělství je práce, která musí být uznávána v celé společnosti a nesmí být příčinou degradování práce v zemědělství a zhoršování jejich situace.

Podle Arnda Spahna je také důležité dbát na soužití ve venkovském prostoru a podporovat jeho další rozvoj. Jedná se o to, aby odbory zajistily dobré pracovní podmínky a dobré platy v zemědělství. Aby bylo zřejmé, jak je zemědělství důležité pro celou společnost s tím, že by mělo být také zřejmé, že lidé jedí a žijí z těchto zemědělských a potravinářských produktů. Přirozeně, že je také důležité i to, aby lidé byli ochotni za to také zaplatit. Proto zemědělci potřebují férové platy a férové pracovní podmínky. To je to nejdůležitější, co musí odbory v budoucnu zajistit.

Arnd Spahn dále uvedl, že změna zemědělské struktury, to je stárnutí lidí, majetku a firem, vede k tomu, že skupiny lidí, kteří pracují v zemědělství se dramaticky mění. Počet soukromých zemědělců dramaticky klesá. Rovněž i počet jejich rodinných příslušníků, kteří v zemědělství pracují, také klesá. Ale objem práce zůstává. Načež poznamenal, že ji nelze zvládnout pouze jenom technickým pokrokem. Proto je důležité, že nastupuje úloha zaměstnanců v zemědělství, kteří jsou odměňování ze závislé činnosti. Jejich podíl v Evropě se nyní zvyšuje. Zemědělství se stalo bouřlivým pracovním trhem. Ovšem to neznamená, že zemědělství ztrácí svůj význam. Dodal, že někteří lidé v zemědělství trpí tím, že pracují za prekérních pracovních podmínek. Přičemž poukázal na to, že úlohou odborů je právě změnit tuto situaci v zemědělství, to je zajistit odpovídající pracovní a finanční podmínky pro zaměstnance v zemědělství. To je, aby byly dodávány na trh dobré zemědělské a potravinářské produkty, a to za velmi dobré ceny, a současně ti, kteří ti, kteří v zemědělství pracují, aby měli možnost za tuto svoji odvedenou práci pohodlně žít.

Podle Arnda Spahna to jsou velké výzvy. Jde o to, jak prosadit férové platy, jak prosadit dobré ceny, jak se chránit před sociálním dumpingem, tedy hlavně sociálním dumpingem, který se týká hlavně dovozu potravinářských výrobků ze zemí mimo EU. Podle něho je také potřeba dbát na kontrolu standardů dovážených potravin, a to již na hranicích EU. Odbory by měli přispět k prosazení těchto kontrol. To je, aby se nedovážely žádné produkty, které vznikly díky otrocké práci najímaných zaměstnanců či díky zaměstnávání dětí nebo za přispění sociálního či ekologického dumpingu. Takové výrobky nesmí být dováženy do EU. Současně je také důležité, aby Evropa dala do světa signál, že sociální či ekologický dumping a porušování konvencí Mezinárodní organizace práce, že takováto porušování pracovních podmínek a zásad nebudou v Evropě akceptována. Je zapotřebí také vyhlásit, že tem, kdo bude porušovat tyto zásady, tak od příslušné vlády nedostane žádnou státní podporu. Pro odbory to znamená, že nejpozději od roku 2025, a Arnd Spahn doufá, že již to bude od roku 2023, by měly vlády v jednotlivých zemích EU nová pravidla pracovních podmínek dodržovat. Tedy, že zemědělec musí dostat řádnou pracovní smlouvu, která mu zajistí legální práci, sociální a nemocenské pojištění a bezpečnost práce. Takže, všechna tato základní práva, musí být prosazována ve všech členských zemích EU.

Přičemž Arnd Spahn dále uvedl, že vyjmenoval několik málo oblastí, kterých se to týká. Podle něho je zapotřebí vypracovat velmi dobrý přehled všech těchto změn, abych se odbory na ně mohly připravit. Načež dodal, že řadu jiných oblastí, jako je například robotizace, automatizace a digitalizace, nejmenoval. Konstatoval, že v současné době je hlavní otázkou i to, jaká nastává změna poměru člověka a stroje. Připomněl, že jsou potřeba i nové iniciativy ohledně dalšího vzdělávání zaměstnanců tak, aby byli schopni všechny tyto změny zvládnout. To, podle tajemník odborů ale nelze dělat individuálně. Musí být k tomu vybudována solidní struktura. Lidé musí být podporováni, aby měli šanci a možnosti se ke dalšímu, to je vyššímu odbornému vzdělání dostat.

V závěru vystoupení uvedl, že se tato konference, podle něho, zabývá všemi těmito problémy, které nastínil, a které před odbory stojí. Načež popřál úspěch konferenci a zároveň popřál všem příjemné prožití vánočních a novoročních svátků a vše nejlepší do nového roku.