Veřejně dostupné vládní dokumenty

 • Zveřejněno: 01.10.2014

Aplikace ODok - veřejná část
Elektronické knihovny v rámci informačního systému ODok umožňují realizovat efektivní oběh dokumentů mezi vládou, ministerstvy, dalšími ústředními orgány státní správy, parlamentem a prezidentem republiky. Jednotlivé elektronické knihovny jsou vzájemně provázány a tvoří jeden funkční celek.

Legislativní helpdesk
Legislativní helpdesk ODok poskytuje uživatelům nejen technickou podporu při práci s informačním systémem ODok a jeho jednotlivými aplikacemi, ale i odbornou pomoc při tvorbě legislativních a nelegislativních materiálů a procesu jejich projednávání a schvalování.

Dokumentace
Dokumentace ODok obsahuje instruktážní materiály včetně stručných instruktážních videí, jejichž účelem je jednoduchou, názornou a příjemnou formou seznámit uživatele s informačním systémem ODok a jeho jednotlivými aplikacemi.


Informační systém ODok prošel velkými změnami

Elektronický systém oběhu dokumentů spojený s legislativním procesem v roce 2013 prošel řadou změn. Modernizace, na které projektový tým Úřadu vlády České republiky pracoval již od roku 2010, přinesla rychlejší, přehlednější a efektivnější práci s jednotlivými aplikacemi systému.

Systém ODok byl vytvořen již v roce 2000 a s ohledem na vývoj moderních technologií i nároků uživatelů bylo zcela nezbytné, aby prošel zásadní proměnou (uživatelé tohoto systému z řad zaměstnanců veřejné správy znají tento systém zejména díky knihovně eKLEP, která je však pouze jednou ze součástí komplexnějšího systému). Smyslem projektu "Úprava Informačního systému ODok" je kvalitativně posunout legislativní proces, tedy ulehčit práci úředníkům a dalším osobám, které se na přípravě zákonných norem a dalších dokumentů určených pro jednání vlády podílejí.

Ve stručnosti lze cíle projektu charakterizovat takto:

 • Nabídnout rychlejší, jednodušší a přehlednější služby pro veřejnou správu v procesu přípravy legislativních a nelegislativních materiálů.
 • Zlepšit technickou kvalitu návrhů právních předpisů.
  • Zřetelnější metodika pro připomínkovací proces.
  • Lehčí zapracování „nováčků" do práce s informačním systémem.
 • Zpřehlednit práci s dokumenty a zjednodušit jejich přístupnost, především umístěním všech aplikací (knihoven) ODok na jedno místo.
 • Zvýšit transparentnost práce ústředních státních orgánů – otevření práce vlády České republiky veřejnosti.

Projekt technicky zmodernizuje stávající procesy přípravy materiálů pro jednání vlády a distribuci projednaných materiálů. Jeho cílem je také formalizovat a zprůhlednit průběh úpravy podkladů pro vládu. Usnadní také práci Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky při předávání dokumentů vlády v elektronické podobě. Konkrétně projekt přinese:

 • modernizaci elektronických knihoven Úřadu vlády České republiky,
 • modernizaci technologické infrastruktury informačního systému ODok,
 • optimalizaci efektivity informačního systému ODok,
 • vytvoření portálu informačního systému ODok pro veřejnou správu a pro veřejnost a
 • vytvoření vládního helpdesku v rámci informačního systému ODok.

Zcela novým prvkem inovovaného Informačního systému ODok je odborná pomoc v podobě tzv. legislativního helpdesku. Ten poskytuje úředníkům odbornou podporu při vytváření legislativních a nelegislativních materiálů, návody, procesní grafy a vzorové dokumenty. K aktivnímu předcházení častým chybám kromě odborné podpory přispívá i IT podpora pokrývající všechny aplikace informačního systému ODok. Helpdesk je ve své elektronické podobě dostupný všude tam, kde jsou dostupné i jiné části informačního systému ODok. Základní části helpdesku popisující tvorbu legislativních a nelegislativních materiálů jsou zároveň dostupné i široké veřejnosti. „Jednou z ambicí při vytváření helpdesku bylo vysvětlit veřejnosti, jak legislativní proces vlády vůbec funguje," doplňuje Filip Minář, projektový manažer modernizace Informačního systému ODok.

Informační systém ODok přispívá k elektronizaci veřejné správy, pro kterou se někdy používá slovo eGovernment, a jeho přínosy spočívají především ve zvýšení efektivity a produktivity oběhu dokumentů souvisejících s tvorbou legislativních i nelegislativních materiálů ve veřejné správě. Informační systém ODok dokáže:

 • nahradit oběh dokumentů v listinné podobě, který by vyžadoval zvýšené náklady na tisk, zpracování a dopravu papíru,
 • zajistit autenticitu a bezpečnost přenosu elektronických dokumentů,
 • zkrátit čas úředníků na zpracování dokumentů,
 • eliminovat dopady na životní prostředí,
 • po úpravách flexibilně reagovat na aktuální potřeby, čímž dojde k dalším úsporám času i finančních prostředků a
 • podpořit rovněž strategické plánování a řízení ve státní správě.

Modernizovaný Informační systém ODok byl provozován v testovacím režimu od 27. května 2013 do 25. července 2013. Systém byl spuštěn do ostrého provozu v úterý 30. července 2013.

 • Zdroj: O/Dok