Stanovisko OS KOVO ke GDPR a strhávání členských příspěvků zaměstnavatelem

  • Zveřejněno: 26.06.2018
  • Autor: JUDr. Jiří Podhajský, pověřený právník OS KOVO

Zaměstnavatel „zrušil s okamžitou platností srážení odborových příspěvků ze mzdy zaměstnanců“, a to z důvodu přijetí nového „z jeho pohledu nesmyslného“ opatření GDPR. Je jeho postup správný?

Nové „Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)“, účinné od 25. 5. 2018, nemá na srážení členských příspěvků žádný vliv.

I nadále (stejně jako doposud za účinnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) platí, že zaměstnavatel může srážet členské příspěvky odborů, pokud se na tom dohodne s odborovou organizací v kolektivní smlouvě nebo jiné smlouvě a pokud s tím souhlasí zaměstnanec člen odborů. Zvláštním právním předpisem pro provádění srážek ze mzdy je tedy ustanovení § 146 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Provádět srážení členských příspěvků ze mzdy zaměstnanců je při splnění podmínek stanovených § 146 písm. c) zákoníku práce tedy zaměstnavatel nejen oprávněn, ale dokonce povinen a jednostranně jej není oprávněn ukončit.

Navíc je nezbytné dodat, že zaměstnavatel je povinen odborové organizaci poskytovat i výše sražených členských příspěvků za jednotlivé členy, a to právě na základě uvedeného nařízení z titulu ustanovení jeho čl. 9 odst. 1 písm. d).

Pokud je totiž zpracování údajů o výši členských příspěvků jednotlivých členů odborové organizace prováděno v rámci jejích oprávněných činností a s vhodnými zárukami této odborové organizace, která sleduje odborové cíle, za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy této odborové organizace a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu členů zpřístupňovány mimo odborovou organizaci, má odborová organizace právo tyto údaje zpracovávat.

Všechny tyto podmínky jsou při činnosti odborové organizace splněny a zaměstnavatel je tedy nejen oprávněn, ale dokonce povinen odborové organizaci uvedené údaje poskytnout. Toto stanovisko, mimo jiné, zastává i Úřad pro ochranu osobních údajů ze dne 13. 12. 2017.

Dalším speciálním zákonem, na základě kterého je odborová organizace oprávněna zpracovávat údaje o výši členských příspěvků jednotlivých členů odborové organizace, jak jsme vám již sdělili, je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v ustanoveních § 15 odst. 7 a § 38l odst. 1 písm. j), podle kterých odborová organizace potvrzuje výši zaplacených členských příspěvků pro účely daňové odpočtu.

Jakékoliv omezování práv odborové organizace vyplývající z uvedených právních předpisů ze strany zaměstnavatele by tedy bylo v rozporu s těmito právními předpisy.

 

 

  • Zdroj: oskovo.cz, Kovák