Školení BOZP členů dozorčích rad a představenstva akciové společnosti

  • Zveřejněno: 19.07.2021
  • Autor: Na dotaz odpověděla JUDr. Magdaléna Svobodová

Je nějakým zákonem stanovena povinnost poskytovat školení BOZP členům dozorčích rad a představenstva akciové společnosti? Nebo se povinné školení vztahuje pouze na zaměstnance akciové společnosti, kteří jsou zaměstnáváni v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce?

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 103 odst. 2 pouze zaměstnancům. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (č. 309/2006 Sb.) dále rozšiřuje působnost některých ustanovení zákoníku práce v oblasti BOZP i na jiné osoby vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy (§ 12 a § 13). Členové orgánů obchodních korporací zde však nejsou výslovně jmenováni a navíc mezi ustanovení zákoníku práce, jejichž působnost se takto rozšiřuje, nepatří ustanovení týkající se školení v oblasti BOZP.

Na základě výše uvedeného se proto domníváme, že platné právní předpisy stanoví zaměstnavateli povinnost školit v oblasti BOZP zaměstnance akciové společnosti, ale nestanoví povinnost zajišťovat školení členů dozorčí rady a představenstva akciové společnosti. Tím však není dotčena obecná povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve vztahu ke všem fyzickým osobám, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti (§ 101 odst. 5 zákoníku práce), tj. i ve vztahu k členům orgánů akciové společnosti.

 

 

 

  • Zdroj: BOZPinfo