Novinky v legislativě od ledna 2018

  • Zveřejněno: 29.12.2017
  • Autor: ZS ČR

Od 1. ledna 2018 začnou platit některé předpisy, které byly přijaty v průběhu roku 2017. V tomto článku přináším přehled těch hlavních.

Novela občanského zákona

Od ledna nabývá účinnost druhá část novely č. 460/2017 Sb., která znovuzavádí předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí. Jde tedy o návrat stavu, který platil před rokem 2014. Předkupní právo vlastníka podílu na nemovitosti vyplývá přímo ze zákona.

Předkupní právo se týká výhradně nemovitostí, vztahuje se na úplatný i bezúplatný převod a neplatí pro převod na osobu blízkou. Spoluvlastník se může svého předkupního práva vzdát i za své právní nástupce. Předkupní právo se na návrh zapisuje do veřejného seznamu.

Další změny se pak týkají svěřenských fondů.

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Od ledna začíná platit úplně nová povinnost právnických osob evidovat své skutečné majitele. Této problematice je pro její závažnost věnován samostatný článek.

Novela stavebního zákona

Další předpis, který nabývá účinnost od 1. ledna 2018 je novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. Tato novela zavádí kombinované řízení:

  • Spojení územního řízení a EIA (posouzení vlivů na životní prostředí)
  • Spojení územního řízení se stavebním řízením
  • Spojení územního řízení, stavebního řízení a EIA

Bohužel tomuto možnému spojení a zjednodušení nebyla přizpůsobena právní úprava potřebné dokumentace, která se musí vyhotovovat, jakoby byla řízení oddělena.

Další novinky se týkají závazného stanoviska dotčeného orgánu, kdy došlo ke zpřísnění kritérií pro jeho vydávání a byly omezeny možnosti jeho přezkumu. Dále byly nově vyloučeny z účasti na stavebním řízení spolky, které nemají ke stavebnímu řízení přímý vztah

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o specifických zdravotních službách

Tato novela č. 436/2017 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách) nabyla účinnosti  už od 15. prosince 2017, ale zaslouží si být do přehledu novinek zahrnuta, protože přináší zejména tyto dvě podstatné změny:

  1. u řidičů referentů se pro periodicitu prohlídek nově rozlišuje, v jaké kategorii je zaměstnanec zařazen
  • V kategorii 1 – periodická prohlídka je povinná 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky
  • V kategorii 2 až 4 – periodická prohlídka je povinná 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky
  1. v příloze této prováděcí vyhlášky je stanovena lhůta pro periodické prohlídky u zaměstnanců, kteří vykonávají práci v noci na 1x za 2 roky (dříve byla stanoveno přímo v zákoníku práce, ale novelou zákona č. 373/2011 Sb. bylo ze zákoníku práce vypuštěno – zákon č. 202/2017 Sb.)

Vzhledem k tomu, že novela zákona je účinná od 1. listopadu 2017 a vyhláška byla vydána později, je nutno postupovat v období do 15. prosince 2017 podle přechodných ustanovení při posuzování, která lhůta pro periodické preventivní pracovnělékařské prohlídky platí.

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad  - s účinností od 1. 1. 2018  se mění sazby takto:

Sazba základní náhrady za použití jednostopých vozidel a tříkolek činí 1,10 Kč za kilometr a za použití osobních silničních motorových vozidel činí 4 Kč za kilometr. Průměrná cena pohonných hmot se vyhláškou zvýší, u benzinu 95 oktanů na 30,50 Kč za litr (v roce 2017 29,50 Kč za litr), u benzinu 98 oktanů na 32,80 Kč za litr (v roce 2017 32,50 Kč za litr), u motorové nafty na 29,80 Kč za litr (v roce 2017 28,60 Kč za litr).

Minimální sazby stravného poskytovaného při tuzemské pracovní cestě zaměstnancům v podnikatelské sféře vyhláška mírně zvyšuje. Při pracovní cestě, která trvá 5 až 12 hodin, se toto stravné zvyšuje na 78 Kč (v roce 2017 72 Kč), při pracovní cestě nad 12 hodin na 119 Kč (v roce 2017 109 Kč) a nad 18 hodin na 186 Kč (v roce 2017 171 Kč) za každý kalendářní den pracovní cesty.

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 - s účinností od 1. 1. 2018 (vyhláška č. 401/2017 Sb.) platí nové výše základních sazeb zahraničního stravného pro následující kalendářní rok.  

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí  - s účinností od 1. 1. 2018 došlo ke zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé kategorie prací podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Minimální mzda (která je zároveň nejnižší úrovní zaručené mzdy pro práce zařazené do 1. kategorie) je namísto stávajících 11.000 Kč měsíčně od prvního dne nového roku rovných 12.200 Kč.  

Vedle úpravy samotných hodinových a měsíčních sazeb zaručené mzdy však má zvýšení minimální mzdy vliv i na jiné oblasti. Předně je potřeba upozornit, že se zvýšením minimální mzdy dochází také ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění, jehož výše odpovídá minimální mzdě.