Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje

  • Zveřejněno: 17.09.2020
  • Autor: JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Zaměstnavatel nám do již dohodnuté kolektivní smlouvy vložil větu: Tato kolektivní smlouva je platná až zveřejněním v registru smluv. Domníváme se, že takto podmiňovat účinnost kolektivní smlouvy není možné. Také bychom rádi věděli, jak je to se zveřejňováním kolektivní smlouvy v registru smluv.
 
Tento dotaz není ojedinělý. Někteří zaměstnavatelé, snad z neznalosti, tvrdí, že uzavřené kolektivní smlouvy musí být zveřejněny prostřednictvím registru smluv. Není tomu tak.
 
Co je to vlastně registr smluv?
Registr smluv byl zřízen k naplňování zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon nabyl účinnosti dnem 1. července 2016 a obsahuje okruh subjektů a smluv, které podléhají povinnosti zveřejnění v tomto registru. To znamená, že od 1. července 2016 musí povinné subjekty zveřejňovat stanovené smlouvy v registru smluv. Po roce od nabytí účinnosti zákona, tedy pro smlouvy uzavřené dne 1. července 2017 a později, se použijí sankční ustanovení o následcích neuveřejnění smlouvy a o zrušení smlouvy. Registr smluv je spravován Ministerstvem vnitra a je přístupný veřejnosti na internetových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.
 
A jaké smlouvy se prostřednictvím registru smluv uveřejňují?
Prostřednictvím registru smluv se povinně zveřejňují soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v případě, že alespoň jednou její stranou je jeden ze subjektů uvedených v § 2 zákona o registru smluv. Mezi povinnými subjekty jsou uvedeny například Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik atd. Na uveřejnění smlouvy nebo na povinný subjekt rovněž nesmí dopadat některá z výjimek uvedených v § 3 zákona.
 
Ačkoliv odborové organizace mezi povinnými subjekty uvedeny nebyly a zákon se ani výslovně nezmiňoval o povinnosti zveřejnit kolektivní smlouvu, tak ze znění společných a přechodných ustanovení zákona, které obsahovalo zmínku o zákonu o kolektivním vyjednávání a kolektivních smlouvách vyššího stupně, někteří zaměstnavatelé dovozovali, že se zákon vztahuje i na kolektivní smlouvy, a v registru smluv je začali postupně zveřejňovat.
T
oto změnila až novela zákona o registru smluv účinná od 18. srpna 2017, která výslovně zakotvila, že povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na kolektivní smlouvy (§ 3 odst. 2 písm. p) zákona o registru smluv). Tento krok je zcela logický s ohledem na specifickou činnost odborových organizací, která je zaměřena na ochranu oprávněných zájmů zaměstnanců, na závazky ČR z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, a na nejasnosti související s odlišně stanovenou účinností smluv zveřejňovaných v registru smluv a kolektivních smluv v zákoníku práce. Na závěr tedy připomínáme, že zaměstnavatelé, kteří patří mezi povinné subjekty, ani odborové organizace u nich působící nemusí podle současné právní úpravy zveřejňovat kolektivní smlouvy v registru smluv.
 
Ze shora uvedeného pak vyplývá, že v žádném případě nelze podmiňovat účinnost kolektivní smlouvy jejím zveřejněním v registru smluv. Pokud by přece jen takovéto ustanovení v kolektivní smlouvě bylo, je nicotné (právně neúčinné).
 
 
  • Zdroj: OS UNIOS