AKTUALITY Z PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVY

  • Zveřejněno: 27.02.2019
  • Autor: ZS ČR

ELEKTRONICKÁ NESCHOPENKA

Právní úprava plné eNeschopenky, která měla platit od 1.1.2019 na 1.1.2020, byla odložena zákonem č. 335/2018 Sb. Vládní návrh na zavedení tzv. 1. etapy eNeschopenky (ST 333), s navrženou účinností od 1.7 2019 (tj. ke stejnému datu, kdy nabude účinnosti novela zákoníku práce, která zrušila  karenční dobu, tj. zavedla výplatu náhrady mzdy z důvodu pracovní neschopnosti již od prvního dne) prošel 29.1.2019 v poslanecké sněmovně prvním čtením.  Navrhovaná novela má zavést povinné elektronické hlášení vzniku/zániku dočasné pracovní neschopnosti lékaři vůči ČSSZ, ponechává ale zbývající tři části neschopenky v papírové podobě. Zaměstnavatelé by měli mít možnost dohledat na portálu ČSSZ podle rodného čísla zaměstnance informace o jeho případné dočasné pracovní neschopnosti.

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Připravuje se vládní novela zákoníku práce, která by měla obsahovat to, na čem se shodli sociální partneři. Obsahem novely tak bude zejména nová úprava dovolené, zpřesnění úpravy přechodu práv a povinností zaměstnavatele z pracovněprávních vztahů včetně pravidel pro výpověď zaměstnance, aplikace zaručené mzdy i na dohody mimo pracovní poměr, změny v doručování, v případě shody na koeficientu také návrh valorizačního mechanismu pro stanovení minimální mzdy či navázání částky jednorázového odškodnění pozůstalých v případě smrtelného pracovního úrazu zaměstnance na průměrnou mzdu a stanovení tohoto odškodnění na minimálně dvacetinásobek průměrné mzdy. Sociální partneři nad rámec původního návrhu shodně prosazují doplnění úpravy prevence a rehabilitace (využití přebytků pojistného ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání) a v jednání je také úprava  více odborových organizací u jednoho zaměstnavatele či problematika vyšších kolektivních smluv.  Cílem je předložit dohodnuté znění březnovému jednání RHSD.

Novela zákona o pobytu cizinců

V legislativním procesu (aktuálně návrh prošel 2. čtením) je novela zákona o pobytu cizinců, která by mohla zavést zkrácení testu trhu práce Úřadem práce při zaměstnávání cizinců ze třetích zemí až na deset dnů místo dnešních dvou měsíců, administrativně jednodušší (předchozí oznámení ministerstvu vnitra místo předchozího souhlasu) změny zaměstnavatele, za současného časového omezení této změny (nejdříve po 6 měsících), zvýšení sazby pokuty za nelegální pobyt na 10 tisíc Kč nebo povinnost ubytovatelů RB&B hlásit ubytované cizince.  

EXEKUCE

Ministerstvo spravedlnosti předložilo do LRV přepracovanou novelu exekučního řádu  a občanského soudního řádu, která přináší místní příslušnost exekutorů a slučování exekucí, a dále obsahuje náhradu nákladů zaměstnavatelů (50Kč/měsíc/1 zaměstnanec bez ohledu na počet exekucí).  Legislativní rada vlády návrh vrátila 7.2.2019 ministerstvu k dopracování.

WHISTLEBLOWINg

Připravuje se nová evropská i tuzemská právní úprava. Přestože evropská směrnice o tzv. whistleblowingu je teprve předmětem jednání, do mezirezortního připomínkového řízení byl předložen návrh zákona na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání. Zákon zavádí některým společnostem (v závislosti na počtu zaměstnanců či obratu) nové povinnosti, tj. vytvoření interního oznamovacího systému a oznámení prošetřit do 30 dnů. Současně bude na Ministerstvu spravedlnosti zřízena Agentura na ochranu oznamovatelů. Oznamovatel, který se bude cítit diskriminován z důvodu toho, že podal oznámení, bude mít jednodušší postavení v soudním řízení, protože prokázat, že nebyl diskriminován, bude muset žalovaný. Připomínková místa návrh odmítla pro předčasnost, nepotřebnost a zvyšování administrativní a finanční zátěže.

SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do připomínkového řízení materiál, kterým navrhuje zavedení vedle Ex ante RIA (hodnocení dopadů připravovaného právního předpisu, Ex post RIA (přezkum skutečných dopadů po určité době účinnosti právního předpisu), koncept one-in, one-out (tedy pokud právní předpis zavádí novou povinnost, musí současně alespoň jednu starou povinnost zrušit), omezení goldplatingu (při implementaci právních předpisů EU do národní legislativy nejít nad rámec evropské úpravy), zavedení jednotných dat účinnosti právních předpisů a omezení množství legislativních změn.