Aktuality z legislativy

  • Zveřejněno: 28.03.2018
  • Autor: ZS ČR

Věcný záměr civilního řádu soudního

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo teze k novému občanskému soudnímu řádu, ke kterým je možné se v rámci veřejné konzultace vyjádřit. Tato rekodifikace přináší např. povinné zastoupení advokátem, tedy i pro právnické osoby, které mají svého podnikového právníka, či rozšiřuje počet případů, kdy bude obrácené důkazní břemeno.

Zákon o zpracování osobních údajů

Zákon, který souvisí s evropským nařízením ke GDPR byl 21.3. schválen vládou, takže není možné stihnout jeho přijetí do května 2018, kdy nařízení nabude účinnosti.

 

Novela zákona o obchodních korporacích

Ministerstvo spravedlnosti opětovně předložilo návrh novely zákona o obchodních korporacích, který je jen mírně obměněnou verzí návrhu, který byl předložen v roce 2016, a v minulém volebním období se ho nepodařilo prosadit. Na jednu stranu přináší pozitivní praktické změny související se snižováním administrativní zátěže (nejen) podnikatelů, na druhou stranu přináší např. novou povinnost každé právnické osoby, která je členem voleného orgánu jiné právnické osoby, mít určenu jedinou fyzickou osobu, aby ji zastupovala.

 

Novela insolvenčního zákona - oddlužení 

29.1.2018 vláda předložila do Poslanecké sněmovny staronovou novelu insolvenčního zákona, zaměřenou na podmínky oddlužení. Novela má mj. umožnit oddlužení i osobám, které nesplatí v průběhu oddlužení ani 30 % svých dluhů (dosavadní hranice), ale poctivě se snaží splácet. Návrh předpokládá podstatně důkladnější dohled insolvenčních správců. Předchozí projednávání v Poslanecké sněmovně v minulém volebním období záměrně opoziční poslanci obstruovali tak, že návrh nestihl projít ani 1. čtením. 20.3. projednal podvýbor ÚPV pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. 

Karenční doba

Poslanci ČSSD předložili v PSP návrh na zrušení tzv. karenční doby, tj. třídenní doby dočasné pracovní neschopnosti ("DPN"), po kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy ani nemocenské, s navrhovanou kompenzací zaměstnavatelům v podobě snížení pojistného na sociální zabezpečení o 0,2%. Návrh na zrušení karenční doby byl předmětem jednání už v minulém volebním období, ale namísto něho bylo na základě tripartitní shody zvýšeno nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti, od 31. dne (ze 60 na 66%) resp. od 61. dne (ze 60 na 72%). 21.3. vláda návrh schválila a 26.3. proběhne mimořádné jednání RHSD.

Elektronická neschopenka (zákon č.259/2017 sb., kterým se novelizuje zákon o nemocenském pojištění)

V současné době probíhají na MPSV personální změny a přehodnocování všech IT projektů, mezi nimi i eNeschopenky. Aktuální více než dvouměsíční zpoždění v harmonogramu projektu eNeschopenky zřejmě povede k přeplánování projektu harmonogramu a nereálné nejsou ani úvahy o legislativním posunu účinnosti eNeschopenky (původně od 1. 1. 2019).

Novela nařízení vlády č. 290/1995 sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Dne 12. 2. 2018 jednal Stálý výbor pro zdravotní a sociální politiku RV pro BOZP o stavu v rozšíření seznamu nemocí z povolání o nemoci bederní páteře z přetěžování

Novela daňových zákonů, tzv. daňový balíček

V mezirezortním připomínkovém řízení je novela, která provádí transpozici evropské směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovými povinnostem (ATAD), a navrhuje např. zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a zavedení nových sazeb daně z příjmů fyzických osob z nájmu a ostaních příjmů či úpravu zákona o spotřebních daní (reakce na nové typy výrobků v tabákovém průmyslu) atd.

Novela zákona o vodách

V rámci projednání v Parlamentu byl načten pozměňovací návrh k novele zákona o vodách, který paušálně vylučuje možnost likvidace odpadních vod z průmyslové výroby, potravinářství, ale i obslužnosti na komunálních ČOV a to odkazem na zákaz likvidace jakýchkoliv vod s obsahem nebezpečné závadné látky. Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by mělo dopad hlavně na menší podnikatelské subjekty, které nemají jinou možnost likvidace odpadních vod.