Nová iniciativa pro evropskou mládež "Investice do evropské mládeže"

  • Zveřejněno: 20.12.2016
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

Evropská komise začátkem prosince 2016 představila novou iniciativu pro evropskou mládež "Investice do evropské mládeže". Jedná se o několik klíčových opatření na podporu mladých lidí v Evropě. To zahrnuje zřízení Evropského sboru solidarity, které bylo oznámeno prezidentem Junckerem v září 2016. Na vrcholné schůzce v Bratislavě v září 2016 hlavy států nebo vlád 27 členských zemí EU přijaly rozhodnutí podporovat mládež členských států EU v "boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a zlepšování programů EU zaměřených na mládež".

Iniciativa "Investice do evropské mládeže" zahrnuje čtyři oblasti, které mají klíčový význam pro mladé lidi:
- zaměstnanost,
- mobilitu,
- solidaritu a účast,
- vzdělávání a odbornou přípravu.

Řešení nezaměstnanosti mladých lidí

Nedávná zpráva Komise o realizaci iniciativy „záruka pro mladé lidi“ týkající se zabezpečení zaměstnanosti mladých lidí ukazuje, že tato iniciativa se stává skutečností v rámci celé EU a přináší výsledky. Okolo 9 milionů mladých lidí přijalo nabídku v rámci režimu „záruky pro mladé lidi“. Navíc od roku 2013 je o 1,6 milionu méně mladých nezaměstnaných a 900.000 méně mladých lidí, kteří nejsou ani v zaměstnání, ani neabsolvují vzdělávání nebo odbornou přípravu. I když nezaměstnanost mladých stále klesá, je stále ještě příliš vysoká. Je proto nutné poučit se ze získané zkušenosti a navázat na dosavadní úspěchy při prosazování plného využití národních programů „záruky pro mladé lidi“.

Komise si klade za cíl nadále podporovat realizaci „záruky pro mladé“ a navrhla zvýšit financování celkem o 2 miliardy €. Tím by bylo možné podpořit zhruba o milion více mladých lidí do roku 2020 v členských státech nejvíce postižených nezaměstnaností mladých lidí.

Mobilita mladých lidí

Podpořením mobility mladých lidí Komise chce navázat na jeden z nejúspěšnějších evropských programů Erasmus +. Tento program je symbolem příležitostí EU, které nabízí mladým lidem, kteří se mohou učit nebo studovat v zahraničí. Učení a studium v ​​jiné zemi se ukázalo být velkou přidanou hodnotou, umožňuje mladým lidem rozvíjet své schopnosti, zlepšovat své kariérní vyhlídky a posilovat  evropské občanství. Výuka jazyků v zahraničí je jednak jedinečným zážitkem, ale zároveň pomáhá mladým rozvíjet mezikulturní komunikace, zkušenosti a odborné dovednosti. Zkušenosti získané v zahraničí jsou velkou výhodou pro mladé lidi při žádosti o zaměstnání. Zaměstnavatelé oceňují další přínosy, například schopnost ukázat iniciativu, přizpůsobivost v různých kulturních a jazykových prostředích. Pokud jde o mobilitu ve vzdělávání, stále ještě je nedostatečně zastoupena učňovská mládež. Jen malý zlomek učňů tráví čas učením v jiném členském státě, a to i tehdy, jde-li obvykle o velmi krátkou dobu (jeden měsíc v průměru). V roce 2017 Komise zahájí "ErasmusPro", novou speciální aktivitu v rámci programu Erasmus + na podporu dlouhodobého trvání stáží učňů v zahraničí (6-12 měsíců). Kromě současných 650.000 učňů, které mají prospěch z mobility v rámci programu Erasmus +, tato opatření otevřou možnost pro dalších 50.000 mladých lidí, kteří stráví alespoň 6 měsíců učením v jiném členském státě v období 2017-2020.

Odborné vzdělávání a odborná příprava, zejména u učňovského školství, jsou vyzkoušeným a prověřeným způsobem, jak vybavit mladé lidi příslušnými dovednostmi a usnadnit jejich přechod ze školy na trh práce. Avšak je důležité, aby byl vytvořen dostatečný počet pracovních míst a v dobré kvalitě. Z tohoto důvodu Komise rovněž navrhuje „Kvalitní rámec pro učňovství“, kde jsou stanoveny klíčové zásady pro učňovské školství na všech úrovních.


Solidarita a účast

Zahájením Evropského sboru solidarity se vytváří nové příležitosti pro mladé Evropany, aby se zapojili do činností solidarity v celé Evropě.
Solidarita je společná hodnota, která je silně vnímána v celé evropské společnosti. Mladí Evropané potřebují více snadno dostupných možností, aby vyjádřili svou solidaritu a zároveň získali certifikované zkušenosti a dovednosti, které jim mohou otevřít nové příležitosti.
Mladí lidé ve věku mezi 18 a 30 lety se budou moci stát dobrovolníky, nebo absolvovat stáž, vyučení nebo práci tam, kde je to nejvíce potřeba a reagovat na náročné situace.
Evropský sbor solidarity bude sloužit potřebám zranitelných komunit, národních a místních struktur přes širokou škálu akcí, jako je zajišťování potravin, čištění lesů a pláže, nebo pomoc při integraci uprchlíků. Kromě toho v roce 2017 Komise připraví další evropskou strategii pro mládež pro období po r. 2018 s cílem posílit občanskou účast mladých lidí.

Lepší příležitosti pro vzdělávání a odbornou přípravu

Vysoce kvalitní vzdělávání je jednou z nejlepších investic, kterou společnost může dělat. Kvalita a dostupnost vzdělání jsou zásadně důležité proto, aby byla zachována soudržnost, růst a konkurenceschopnost Evropy. Příliš mnoho mladých lidí opouští předčasně vzdělání bez dokladu o dosažené kvalifikaci, např. více než 40% mladých lidí, kteří předčasně ukončili školní docházku, jsou nezaměstnaní. Komise má v úmyslu plně využívat jak nástroje v rámci Strategie Evropa 2020, tak Evropského semestru, což odráží klíčový význam vzdělávání a odborné přípravy. Nabízí zvýšenou politickou podporu a posiluje všechny nástroje fungující v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Program Nové dovednosti pro Evropu již oznámil konkrétní opatření se zvláštním důrazem na vzdělávání dospělých, odborné vzdělávání a odbornou přípravu a vyšší vzdělávání. Iniciativa Komise "Investice do evropské mládeže"  klade zvláštní důraz na školy a vyšší vzdělání a činnosti související s mládeží z agendy Nové dovednosti pro Evropu.

Upřednostňován je rozvoj partnerství s podniky v odborném vzdělávání, zapojení sociálních partnerů, společností a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy se zvláštním zaměřením na místní a regionální rozměr.

  • Zdroj: Evropská komise