Zlepšení mechanismů řešení sporů v oblasti dvojího zdanění

  • Zveřejněno: 17.03.2017
  • Autor: JUDr. Marie Zvolská

Dvojí zdanění je jedním z hlavních problémů, s nimiž se podniky vyvíjející přeshraniční činnost v současnosti potýkají. Určité mechanismy umožňující řešení sporů spojených s dvojím zdaněním již existují. Přestože stávající mechanismy fungují v mnoha případech dobře, jejich fungování je třeba zlepšit, zejména pokud jde o otevřenost těchto mechanismů vůči daňovým poplatníkům, rozsah působnosti, rychlost řízení a rozhodnost jeho výsledků.

Navrhovaná směrnice se opírá o stávající unijní úmluvu o arbitráži, která již nyní stanoví povinný a právně závazný arbitrážní mechanismus, rozšiřuje nicméně její působnost i na oblasti, jež do ní v současnosti nespadají, a doplňuje cíleně zaměřená ustanovení týkající se vymahatelnosti s cílem řešit hlavní zjištěné nedostatky v oblasti vymáhání a účinnosti tohoto mechanismu. Návrh by rozšířil oblast působnosti mechanismů pro řešení sporů na všechny přeshraniční situace, kdy dochází ke dvojímu zdanění příjmů z podnikatelské činnosti, a výslovně stanoví závaznost výsledku pro členské státy a jasně vymezenou časovou lhůtu.

Směrnice umožňuje řízení vedoucí ke vzájemné dohodě, při němž členské státy dobrovolně spolupracují a do dvou let dospějí k dohodě. Skončí-li řízení vedoucí ke vzájemné dohodě bezvýsledně, bude automaticky zahájeno řízení pro řešení sporu, jehož výsledkem bude vydání konečného povinného a závazně platného rozhodnutí, které vydají příslušné orgány účastnických členských států.

Příslušné orgány mohou vydat konečné rozhodnutí a podrobnější informace, pokud daňový poplatník souhlasí.

EHSV vítá návrh směrnice Rady na zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v EU, který předložila Komise. Souhlasí, že dvojí zdanění je jednou z největších daňových překážek na jednotném trhu. Dále uznává, že odstranění dvojího zdanění samo o sobě nedostačuje k tomu, aby byly v oblasti zdanění vytvořeny rovné podmínky.

Navrhovaná směrnice doplňuje cíleně zaměřená ustanovení týkající se vymahatelnosti, jejichž účelem je řešit hlavní zjištěné nedostatky unijní úmluvy o arbitráži. Za situace, kdy členské státy automaticky nezahájí rozhodčí řízení, může daňový poplatník požádat vnitrostátní soud, aby podnikl nezbytné kroky k vytvoření rozhodčího výboru, který v pevně stanovené lhůtě vydá konečné závazné rozhodnutí v dané věci. Výbor rovněž  podporuje iniciativu Komise za účelem rozšíření každoročního monitorování výsledků jednotlivých zemí na všechny případy sporů týkajících se dvojího zdanění v přeshraničních situacích, aby bylo možné posoudit, zda bylo cílů směrnice dosaženo.

Vítá také pružnost poskytnutou členským státům, jež se mohou v individuálních případech dvoustranně dohodnout na mechanismu alternativního řešení sporů. To usnadňuje řešení v situacích zahrnujících více stran, v nichž je dotčený spor třeba vyřešit nejen na úrovni EU, nýbrž prostřednictvím dvoustranných smluv také ve vztahu ke třetím zemím.