Kdo platí zdravotní pojištění 1 337 Kč?

  • Zveřejněno: 12.07.2016

Zdravotní pojištění je v podstatě povinnou daní, kterou je nutné platit. Pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. V praxi mají často problémy s placením zdravotního pojištění OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů). Kdo je považován za OBZP?

Zaměstnanci odvádí z hrubé mzdy na zdravotním pojištění 4,5 % a dalších 9 % za ně platí zaměstnavatel. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění za zaměstnance na účet příslušné zdravotní pojišťovny je zodpovědný zaměstnavatel. OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) platí za celý rok na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu.

Pro placení zdravotního pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ jako v případě sociálního pojištění a zdravotní pojištění se platí i z nadstandardních mezd ze závislé činnosti nebo zisků ze samostatné výdělečné činnosti. Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Všichni občané, kteří nejsou pro účely placení zdravotního pojištění u své zdravotní pojišťovny vedeni v některé z těchto tří kategorií (zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnec), jsou automaticky vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Kdo je v praxi nejčastěji OBZP?

V registru zdravotní pojišťovny jsou jako OBZP vedeni např. občané sankčně vyřazeni z evidence na úřadu práce nebo nezaměstnaní lidé neevidující se na úřadu práce, ženy v domácnosti nesplňující podmínku péče o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, studenti starší 26 let, nestátní pojištěnci mající pouze pasivní příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku nebo nestátní pojištěnci pracující pouze na dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.

Praktický příklad

 

V červenci přijme firma XY na brigádu studenta Nováka, penzistu Malého a paní Veselou, která je na rodičovské dovolené. Všichni zaměstnanci budou pracovat na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Z dohody o provedení práce se zdravotní pojištění neplatí, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Pro účely placení zdravotního pojištění jsou všichni tři považování za státního pojištěnce, neboť stát mimo jiné platí zdravotní pojištění za důchodce, nezaopatřené děti a příjemce rodičovského příspěvku. Student Novák, penzista Malý ani paní Veselá tedy nebudou z dohody o platit zdravotní pojištění a přitom nebudou v registru zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP.

Povinnosti OBZP

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů musí každý měsíc platit své zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2016 tedy v částce 1 337 Kč (9 900 Kč x 13,5 %). Platbu zdravotního pojištění je nutné zaplatit do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Povinnost platit zdravotní pojištění jako OBZP vzniká za měsíce, kdy trvají skutečnosti pro zařazení jako OBZP do registru zdravotní pojišťovny po celý měsíc.

Neplacení je sankciováno

Zdravotní pojištění musí být placeno včas a v řádné výši. Neplacení pojistného je sankciováno a zdravotní pojišťovny předepisují penále ve výši 0,05 % denně z dlužného pojistného. Zdravotní pojišťovny si přitom své pohledávky velmi důsledně hlídají a vymáhají. Dlužné pojistné je tedy následně exekučně vymáháno i včetně dlužného penále. V praxi mají problémy s placením zdravotního pojištění velmi často právě OBZP.

Hlídání průběhu pojištění

Všichni pojištěnci si musí plnit své oznamovací povinnosti a vědět, v jaké kategorii jsou u své zdravotní pojišťovny zařazeni a případně si platit zdravotní pojištění jako OBZP. V opačném případě se mohou dostat do problémů a placení zdravotního pojištění se jim z důvodu předepsání penále citelně prodraží. Zaměstnanci, kteří přijdou o práci, by se měli ihned registrovat na úřadu práce, aby za ně zdravotní pojištění platil stát.

Praktický příklad

Pan Novotný ukončí pracovní poměr u zaměstnavatele AB dohodou k 17. červenci a od 1. srpna nastupuje u zaměstnavatele XY. Pan Novotný se na uvedených několik dní neeviduje na úřadu práce. Protože v měsíci červenci bude pan Novotný ještě do 17. dne zaměstnancem, tak za měsíc červenec si nebude platit zdravotní pojištění jako OBZP, neboť rozhodné skutečnosti pro zařazení do kategorie OBZP netrvají celý měsíc. Od srpna bude pan Novotný již opět zaměstnancem a zdravotní pojištění se vypočítá z jeho hrubé mzdy.

 
 
  • Zdroj: Finance.cz