Zvýšení starobních důchodů od 1. ledna 2018

  • Zveřejněno: 31.12.2017
  • Autor: Ing. Marcela Hříbalová, specialistka pro otázky sociálního práva

Od 1. ledna 2018 dojde jako každoročně ke zvýšení důchodů. Tentokrát však zvýšení důchodů bude vyšší než v minulých letech. Jeho výše bude vycházet ze změněného (novelizovaného) znění § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a dále ze statistických údajů o inflaci a růstu mzdy, které zveřejnil Český statistický úřad.

Celkové zvýšení důchodu je stanoveno ze dvou indexů. Plně se zohledňuje meziroční růst cen mezi červnem 2016 a červnem 2017, který činil 2,3 %. Druhým indexem je růst reálných mezd v loňském roce. Ten činil 3,3 % a pro zvýšení důchodů je použita polovina tohoto růstu (před novelou zákona se započítávala 1/3). Po zaokrouhlení to představuje 1,7 %.

Použitím těchto údajů vyplývá pak číselné zvýšení důchodů od 1. 1. 2018 o 4 %, což činí navýšení 475 Kč u průměrné penze. Pravidla zvýšení byla uveřejněna ve Sbírce zákonů dne 25. 10. 2016 jako součást nařízení vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018.

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018. Kromě valorizace se údaje uveřejněné v citovaném nařízení použijí při výpočtu penzí přiznávaných v roce 2018.

Připomínáme, že opět se zvýšení bude týkat důchodů starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Zmíněná novela zákona o důchodovém pojištění obsahuje, co se týče valorizace, ještě jednu změnu. Zatímco dosud se při výpočtu valorizace zohledňoval vždy obecný index spotřebitelských cen, po novele je nutno porovnat tento index s indexem životních nákladů domácností důchodců a vyšší použít. Pro rok 2018 však statistika uvádí, že vyšší z obou je původně používaný obecný index spotřebitelských cen, který činí 2,3 %.

Vzorec pro zvýšení důchodů k 1. lednu 2018 je následující. Základní výměra důchodu se zvýší o 150 Kč na 2 700 Kč. Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,5 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Procentní výměra se zvýší o 3,5 %.

 

Příklad zvýšení důchodů od lednové splátky důchodu v roce 2017

Výše důchodu v roce 2017 činí 12 420 Kč. Od této částky odečteme základní výměru 2 550 Kč, tím získáme procentní výměru důchodu 9 870 Kč. Procentní výměru důchodu zvýšíme o 3,5 % na 10 216 Kč (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru).

K nově vypočítané procentní výměře připočítáme novou základní výměru důchodu 2 700 Kč. Výsledná výše důchodu po valorizaci činí 12 916 Kč.

 

 

 

 

 

 

  • Zdroj: oskovo.cz, Kovák