Zvýšení důchodu za výdělečnou činnost

  • Zveřejněno: 06.05.2016
  • Autor: Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové práce OS KOVO

Dosáhl jsem důchodového věku v dubnu 2015. Od tohoto data mi byl přiznán řádný starobní důchod, který pobírám. Zároveň jsem zaměstnán v pracovním poměru na plný úvazek. Slyšel jsem, že kromě valorizace o 40 Kč v lednu 2016 a kromě jednorázového příspěvku 1200 Kč v únoru 2016 mi měl být zvýšen důchod ještě za souběh pobírání důchodu s pracovní činností. Je tato informace správná?

Zákon č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění,skutečně obsahuje ještě jednumožnost zvýšení vypláceného starobního důchodu, a to právě v případě, kdy náleží výplata starobního důchodu pojištěnci vykonávajícímu zároveň tzv. výdělečnou činnost. Podmínkou je, aby tato skutečnost trvala 360 dnů, což je u vás zřejmě již splněno.

Výše procentní výměry starobního důchodu se na žádost zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 splněním základní doby pojištění (v roce 2015 minimálně 31 let, nebo alespoň 30 let tzv. čisté doby pojištění) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v plné výši. Výdělečnou činností se rozumí činnost vykonávaná v rozsahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění. Za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti se procentní výměra zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu.

POZOR! Za výkon výdělečné činnosti se pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a níže vyjmenované doby:

  • dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty,
  • doby karantény nařízené podle zákona o nemocenském pojištění,
  • doby, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti podle zákona o nemocenském pojištění, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo péče, popřípadě prvních 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku,
  • doby před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu do dne, který bezprostředně předcházel dni porodu.

Pokud tedy budete práce neschopen například po dobu 20 kalendářních dnů, pro souběh s výdělečnou činností budete muset nejprve těchto 20 kalendářních dnů „napracovat“, pak teprve vám vznikne nárok na zvýšení důchodu.

Pokud se týká uplatnění nároku na toto zvýšení, je třeba podat žádost přímo na ČSSZ. Je tak možno učinit písemně, zasláním žádosti na adresu ČSSZ. Pro žádost je možno využít tiskopis na webových stránkách ČSSZ „Žádost o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu starobního důchodu“.

Případně je možno zaslat dopis na ČSSZ, kde uplatníte žádost o zvýšení výše procentní výměry starobního důchodu dle § 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. V dopise uveďte, že jste důchodce, který pobírá starobní důchod a zároveň vykonává výdělečnou činnost (jste zaměstnán nebo podnikáte) 360 kalendářních dní, a tedy žádáte o zvýšení procentní výměry důchodu. Vyplněný tiskopis nebo dopis zašlete (nemusí být doporučeně) na Ústředí ČSSZ.

Zvýšení důchodu však ČSSZ neprovede okamžitě. Přednost mají žádosti o přiznání důchodu a kromě toho záleží na tom, aby ČSSZ měla jako podklad pro zvýšení důchodu váš evidenční list důchodového pojištění, ze kterého zjistí počet dnů výdělečné činnosti potřebných pro zvýšení důchodu podle § 34 odst. 4 zákona.

Nárok na zvýšení důchodu, stejně jako nárok na důchod, sice nezaniká uplynutím času, nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká až uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží.

 

 

 

 

  • Zdroj: oskovo.cz, Kovák