Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2018

  • Zveřejněno: 12.01.2018

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2018.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2016

28 250 Kč

Přepočítávací koeficient za rok 2016

1,0612

„Průměrná mzda“

(všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje x přepočítávací koeficient)

29 979 Kč

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení

(48násobek průměrné mzdy)

1 438 992 Kč                  

Splatnost pojistného na sociální zabezpečení

od 1. do 20. dne následujícího měsíce

POJISTNÉ NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu

- zaměstnanec

6,5 %

- zaměstnavatel

  (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)

22,7 %

- OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná

  (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)

29,2 %

- osoba dobrovolně účastna důchodového pojištění

28 %

Maximální záloha OSVČ

35 016 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ do podání Přehledu za rok 2017

- při hlavní činnosti

   (25 % průměrné mzdy roku 2017)

 

7 058 Kč

- při vedlejší činnosti

   (10 % průměrné mzdy roku 2017)

2 824 Kč

- Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ v měsíci podání Přehledu

za rok 2017 a dalších

- při hlavní činnosti

   (25 % průměrné mzdy roku 2018)

 

 

7 495 Kč

- při vedlejší činnosti

   (10 % průměrné mzdy roku 2018)

2 998 Kč

Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ do podání Přehledu za rok 2017

(včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)

- při hlavní činnosti

 

 

2 061 Kč

- při vedlejší činnosti

   (s povinností platit zálohy)

825 Kč

Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ v měsíci podání Přehledu za rok 2017 a dalších (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)

- při hlavní činnosti

 

 

2 189 Kč

- při vedlejší činnosti

(s povinností platit zálohy)

876 Kč

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost (za rok 2018)

71 950 Kč

Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění minimálně

2 099 Kč

DŮCHODY

Výpočet osobního vyměřovacího základu pro stanovení procentní výměry důchodu

- do I. redukční hranice

 

100 %

- nad I. do II. redukční hranice

26 %

- nad II. redukční hranici

nepřihlíží se

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu

- I. redukční hranice

 

13 191 Kč

- II. redukční hranice

119 916 Kč

Výpočet procentní výměry důchodu z výpočtového základu

- za celý rok pojištění bez účasti na důchodovém spoření

 

1,5 %

- za celý rok pojištění s účastí na důchodovém spoření

  (platí pro období let 2013-2015)

1,2 %

Základní výměra důchodu přiznaného od 1. 1. 2018

2 700

Potřebná doba důchodové pojištění pro nárok na starobní důchod (v roce 2018)

34 let

Důchodový věk

Kdo má nárok na důchod v roce 2018

Zjištění věku pro odchod do starobního důchodu, předčasného starobního důchodu

Věková kalkulačka

POJISTNÉ NA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Odvod na nemocenské pojištění z vyměřovacího základu (VZ)

- zaměstnanec

 

0

- zaměstnavatel

2,3 %

- OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná – dobrovolná účast

2,3 %

Měsíční pojistné OSVČ

- minimální

- maximální

      - z průměru určeného VZ na naposledy podaném Přehledu připadající na jeden

        měsíc činnosti; k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží

-   nelze-li stanovit měsíční základ z VZ na Přehledu, činí ½ průměrné mzdy

 

115 Kč

individuální výpočet

Rozhodný příjem podmiňující účast na pojištění

2 500 Kč

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

Redukční hranice pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění

- I. redukční hranice

 

 

1 000 Kč

- II. redukční hranice

1 499 Kč

- III. redukční hranice

2 998 Kč

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného1)

- do I. redukční hranice

 

 

90 %

- nad I. do II. redukční hranice

60 %

 - nad II. do III. redukční hranice

30 %

- nad III. redukční hranici

nepřihlíží se

Výše nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu

- od 15. do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

 

60 %

- od 31. do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

66 %

- od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

72 %

Zahájení výplaty nemocenského

od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti

Výše ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného1) z redukovaného denního vyměřovacího základu

60 %

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské2) a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

- do I. redukční hranice

 

 

100 %

- nad I. do II. redukční hranice

60 %

- nad II. do III. redukční hranice

30 %

- nad III. redukční hranici

nepřihlíží se

Výše peněžité pomoci v mateřství a otcovské2) z redukovaného denního vyměřovacího základu

70 %

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci (nebo ustanovení příslušnice na jiné služební místo) a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení (nebo ustanovení)

---

Výpočet orientační výše dávek nemocenského pojištění

Kalkulačka 2018

Další údaje

Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) v případě exekuce

na důchod nebo dávky nemocenského pojištění

6 226 Kč

Zvýšení nezabavitelná částky na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat

1 557 Kč

1) Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018
2) Otcovská poporodní péče - otcovská od 1. 2. 2018

 

 

 

  • Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení