Pracovnělékařské prohlídky mají být jednodušší a levnější.

  • Zveřejněno: 14.03.2017

Pracovnělékařské prohlídky mají být jednodušší a levnější. Snížit zátěž zaměstnavatelů je jeden z hlavních cílů změn pravidel pro pracovnělékařské služby, které projednávají poslanci.

Po změnách pravidel povinných lékařských prohlídek zaměstnanců volali zaměstnavatelé už před několika lety. Výsledky projektu mezi odbory a zaměstnanavateli „Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb“, který realizovala Asociace samostatných odborů společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR v letech 2014-2015, předložili vládě v červenci roku 2015.

V projektu byly stanoveny tyto hlavní cíle:

  • zmapovat a popsat situaci při aplikaci stávající právní úpravy pracovnělékařských služeb,
  • definovat existující problémy,
  • navrhnout způsoby řešení definovaných problémů (nelegislativní a legislativní), které by přispěly ke sjednocení postupů v praxi a odstranily nebo zmírnily negativní, zejména finanční a administrativní dopady stávající právní úpravy na zaměstnance a zaměstnavatele,
  • seznámit zástupce zaměstnanců i zaměstnavatele s pravidly stanovenými příslušnou právní úpravou a poukázat na chyby, které ztěžují její aplikaci v praxi,
  • spoluprací sociálních partnerů dosáhnout snižování negativních dopadů stávající právní úpravy a zlepšení aplikace této právní úpravy do praxe.

Poznatky získané v průběhu realizace projektu potvrdily, že platná právní úprava obsahuje mnoho rozporů a nejasností a při její aplikaci tak dochází k celé řadě chyb, které nelze odstranit zvýšenou osvětou ani sdílením příkladů dobré praxe, tedy čistě nelegislativními opatřeními, jak se původně sociální partneři domnívali.

Nynější návrh by mohli poslanci schvalovat ještě na březnové schůzi.

Z pohledu firem je problém nízká dostupnost zdravotnických zařízení, která pracovně lékařské služby poskytují. Rozšíření možností by mělo přinést ustanovení novely zákona o specifických zdravotních službách, podle kterého mohou pracovně lékařské služby poskytovatelé zajistit subdodavatelsky u jiného zdravotnického zařízení.

To by podle ministerstva zdravotnictví mělo přispět ke zvýšení nabídky prohlídek na trhu, aby se k nim zaměstnavatelé lépe dostali. A následně také ke snížení cen, které za ně zaměstnavatelé platí. „Změny přispějí ke snižování administrativní a ekonomické zátěže pro zaměstnance a zaměstnavatele,“ řekl při projednávání novely ve sněmovně ministr zdravotnictví Miroslav Ludvík.

Kromě toho už nebude při všech pracovních prohlídkách nutné shánět výpis ze zdravotní dokumentace u praktického lékaře. Podle Petra Kaňky z poradenské společnosti Bureau Veritas můžou změny přinést některým podnikům milionové úspory.

Agenturní zaměstnanci zase nebudou muset mít nový posudek ke každému novému zaměstnavateli. „Pracovní agentura přidělí například operátora výroby k zaměstnavateli A, pracovník po nějaké době odejde pracovat do firmy B a pak se rozhodně vrátit pod křídly agentury znovu k původnímu zaměstnavateli, na obdobnou pozici a při zachování stejných pracovních rizik. Za těchto podmínek nebude muset uchazeč o zaměstnání absolvovat novou lékařskou prohlídku,“ uvádí Kaňka.

  • Zdroj: E15