Policy Brief VÚBP - Doporučení pro zaměstnavatele k eliminaci mobbingu, bossingu a staffingu na pracovišti

  • Zveřejněno: 28.07.2022
Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát jde o Doporučení pro zaměstnavatele k eliminaci mobbingu, bossingu a staffingu na pracovišti.
 
Podle Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) patří psychické a sexuální obtěžování či násilí třetích stran mezi pracovní podmínky, které se podílejí na vzniku psychosociálních rizik a stresu. Psychosociální rizika vyplývají ze špatné struktury, organizace a řízení práce a ze špatného společenského kontextu a mohou mít nepříznivé psychické, tělesné a sociální následky, jakými jsou například stres při práci, vyhoření nebo deprese.

Problematika násilí na pracovišti úzce souvisí s povinnostmi zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Oblast BOZP zahrnuje nejen ochranu fyzického zdraví zaměstnanců, ale i zdraví psychického, včetně prevence stresu na pracovišti. Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům základní povinnosti ve vztahu k zajištění rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu diskriminace, dále musí zaměstnavatel plnit základní povinnosti na úseku BOZP a v určitých případech svému zaměstnanci odpovídá za způsobenou škodu.

Přílohy:
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.