Kdy je možno okamžitě zrušit pracovní poměr

 • Zveřejněno: 28.12.2018
 • Autor: ZS ČR

Zákoník práce zná dva důvody, kdy zaměstnavatel může výjimečně zrušit pracovní poměr:

 • pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok,
 • zaviněné porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (dále jen porušení povinnosti).

Porušení povinnosti může dosáhnout trojí různé míry intenzity. Míru intenzity posuzuje zaměstnavatel a v případě sporu soud, který ale není vázán tím, jak hodnotí zaměstnavatel, ani obsahem pracovního řádu.

Následky porušení povinnosti:

 • Zvlášť hrubým způsobem – to vede k okamžitému zrušení pracovního poměru, případně k výpovědi
 • Závažné – výpověď z pracovního poměru
 • Méně závažné – pokud je soustavné, výpověď z pracovního poměru

Okamžité zrušení musí proběhnout písemnou formou, musí obsahovat konkrétní důvod, nesmí být neurčité, musí být řádně doručeno.

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen do 2 měsíců ode dne, kdy se o porušení povinnosti zaměstnance dozvěděl nadřízený zaměstnanec, avšak nejdéle do 1 roku od chvíle, kdy se zaměstnanec porušení dopustil.

Okamžitě zrušit nelze pracovní poměr se zaměstnancem/zaměstnankyní v době těhotenství a v době, kdy čerpá mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Každé okamžité zrušení je nutno předem projednat s odbory, i když není stanovena sankce při nedodržení této povinnosti a není nutný souhlas odborů s okamžitým zrušením.

V případě okamžitého zrušení pracovního poměru člena odborového orgánu musí být vyžádán souhlas odborů a při neudělení souhlasu je výpověď neplatná, ledaže zaměstnavatel prokáže, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával. Člen odborů je ochráněn v době výkonu funkce a ještě 1 rok poté. Platí fikce souhlasu, pokud se odbory nevyjádří do 15 dnů.

Nejčastější příklady porušení povinnost jsou pozdní příchody, neomluvená absence, útok na majetek zaměstnavatele, konkurenční činnost, napadení spoluzaměstnance nebo zákazníka (fyzicky i slovně), alkohol, drogy, nesplnění úkolu.

Novým způsobem porušení může být znevažování zaměstnavatele nebo jeho zákazníků na facebooku. Nejvyšší soud již řešil případy, kdy zaměstnanec „pomluvil“ svého zaměstnavatele v médiích či na facebooku a rozhodl, že zaměstnavatel má právo na zachování dobré pověsti a pokud zaměstnanec nemůže svou kritiku opřít o pravdivé důkazy, je jeho kritika nepřípustná a okamžité zrušení platné.

Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů zaměstnanci se věnujeme podrobněji. Tento zákaz je zakotven v zákoníku práce – zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje na pracovišti, v pracovní době i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště.

Z tohoto zákazu mají výjimku zaměstnanci pracující v nepříznivých podmínkách (např. skláři, hutníci, slévači), kteří mohou pít pivo se sníženým obsahem alkoholu (ochranný nápoj), a zaměstnanci, u kterých to patří k plnění pracovních úkolů (např. sládci, degustátoři, obchodníci).

Zaměstnanec je povinen se podrobit kontrole ze strany  oprávněného vedoucího zaměstnance, případně jiné osoby, např. bezpečnostní agentury, je-li tak určeno vnitřním předpisem.

Kontrola – dechová zkouška – musí být provedena kalibrovaným a ověřeným analyzátorem a musí se minimálně 2x opakovat  po 5-10 minutách. O provedené zkoušce je nutno sepsat protokol – náležitosti:

 • Kdy a kde proběhla kontrola
 • Kým byla kontrola nařízena
 • Kdo kontrolu provedl
 • Kdo byl kontrolován
 • Jakým přístrojem
 • Počet měření a jednotlivé výsledky
 • Podpisy kontrolujícího, kontrolovaného a svědků (alespoň dva)

Odborné lékařské vyšetření – odběr krve - se provede v případě, že zaměstnanec odmítne dechovou zkoušku nebo nelze dechovou zkoušku provést. Toto vyšetření provádí poskytovatel zdravotních služeb, a to buď poskytovatel pracovnělékařské péče nebo jiný.

V případě negativního výsledku hradí náklady zaměstnavatel. V případě pozitivního výsledku nebo odmítnutí dechové zkoušky jdou náklady k tíži zaměstnance. Pokud zaměstnanec odmítne odběr krve, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem alkoholu.