Agenturní zaměstnávání

  • Zveřejněno: 25.10.2016

Agenturní zaměstnávání je třeba vnímat jako jeden ze způsobů zprostředkování zaměstnání. Podstatou je třístranný vztah, a to mezi agenturou práce, která má k tomu příslušné povolení Ministerstva práce a sociálních věcí, a zaměstnancem, který uzavírá pracovní smlouvu s agenturou s tím, že jej agentura bude přidělovat k dočasnému výkonu práce u uživatele (agentura se zavazuje zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele zajistit)  a mezi agenturou práce a uživatelem (klientem agentury), který poptává na trhu práce zaměstnance k určitému výkonu práce.

Agenturní zaměstnávání je legální formou flexibilního zaměstnávání běžnou v Evropě i ve světě. Podíl agenturního zaměstnávání ČR na zaměstnanosti představuje 0,9%, průměr zemí EU činní 1,5%. Agenturní zaměstnávání a jeho flexibilita jsou důležité pro vykrývání výkyvů v ekonomice a jsou klíčové pro nové investory a pro zaměstnavatele, kteří vykrývají velké sezónní výkyvy. Agenturní zaměstnávání aktivně napomáhá zaměstnávání ohrožených skupin na trhu práce, jako jsou absolventi škol nebo lidé 55+. Mnoho zahraničních investorů v České republice využívá agenturní zaměstnávání, které přináší výhody v oblasti konkurenceschopnosti  a flexibilitu pracovního úvazku. Od roku 2004, kdy došlo k úpravě agenturního zaměstnání zákonem č. 435/2004 Sb., získaly agentury své místo jako forma flexibilního zaměstnání. Agenturní zaměstnání splňuje požadavek zaměstnavatelů na flexibilitu zaměstnanců a snížení administrativních nákladů v oblasti personalistiky, mezd a účetnictví, archivnictví atd.  Zaměstnavatelé mohou pružněji reagovat na zakázky a plynule regulovat počet zaměstnanců (pružné navyšování počtu kmenových zaměstnanců). Z pohledu zaměstnavatelů představuje tedy agenturní zaměstnávání jednoznačně přínos pro fungování trhu práce.

Tato flexibilní forma zaměstnávání má své místo na trhu práce, přispívá k jeho flexibilitě a k udržení konkurenceschopnosti uživatelů a neměla by se potlačovat, nýbrž mělo by se kultivovat prostředí, v němž je agenturní zaměstnávání provozováno za férových podmínek tak, aby bylo prospěšné jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance.    

ÚP ČR v současné době eviduje 1889 agentur práce. Kromě poskytnutí pomoci a podpory při vyhledávání vhodného zaměstnání těm, kteří práci aktivně hledají a pozitivního významu v podobě flexibility a schopnosti dodat v krátkém čase zaměstnance s požadovanou kvalifikací, se přirozeně projevily i negativní jevy, které tento způsob zprostředkování zaměstnání doprovázejí:

  • vzrůstající počet agentur práce,
  • účelové zakládání agentur práce,
  • obcházení a porušování právních a pracovněprávních předpisů
  • snahy trvale nahradit pracovněprávní vztahy „kmenových“ zaměstnanců, pracovněprávními či jinými dodavatelskými vztahy agenturních zaměstnanců

 

V legislativním procesu je návrh novely právní úpravy, jejímž cílem je tzv. vyčištění trhu agenturního zaměstnávání, tj. zpřísnění podmínek pro působení agentur na trhu práce a omezení jejich počtu, aby na trhu zůstaly jen ty kvalitní.

Tomu odpovídají návrhy na provedení věcných změn v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, a to zejména změn týkajících se ochrany dočasně přidělovaných zaměstnanců, zpřísnění podmínek pro udělení příslušného povolení ke zprostředkování zaměstnání, větší provázání odpovědného zástupce s danou agenturou, rozšíření důvodů pro odebírání povolení a na druhé straně, pokud se agentura po určité době osvědčí, možnost získat povolení k agenturnímu zaměstnávání již na dobu neurčitou, ale i stanovení jasnějších pravidel ve vztahu k uživateli zavedením jeho částečné odpovědnosti za podmínky, za kterých bude agenturní zaměstnávání realizováno.

Hlavním záměrem návrhu je reagovat na současný vývoj v této oblasti a trhu práce s cílem minimalizace negativních jevů, jako je nadužívání agenturního zaměstnávání a účelové zakládání agentur práce. Navrhované změny na druhou stranu posílí postavení seriózních agentur práce, které neporušují právní předpisy.

 

Hlavní novinky:

  • v zákonu o zaměstnanosti - kauce ve výši 500.000,- Kč k prokázání finanční způsobilosti agentury práce; povinná úhrada kauce se vztahuje pouze na agentury práce s povolením ke zprostředkování zaměstnání – přidělení k uživateli. Kauce jednak eliminuje účelové zakládání agentur práce a obcházení právních předpisů (např. odvodová povinnost vůči státu), a zároveň poskytne jistinu na případné neuhrazené splatné nedoplatky vytvořené vůči veřejným rozpočtům během výkonu zprostředkovatelské činnosti,
  • v zákoníku práce - nový § 307b, kdy se přisuzuje odpovědnost za způsob, jakým je dočasné přidělování zaměstnanců agentur práce realizováno uživateli (poptávka ze strany uživatele často determinuje podmínky realizace agenturního zaměstnávání); uživatel bude nově povinen společně s agenturou práce zajistit, aby zaměstnanec nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u toho uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu anebo konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce, - omezení řetězení nebo nadužívání agenturního zaměstnávání,
  • v zákoně o inspekci práce – nový delikt v § 20a s 33a - deliktního jednání se dopustí takový uživatelský subjekt, který nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce obsahovala informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe, nebo tyto údaje uvede nepravdivě.
  • Zdroj: ZS CR